لنگرود

لنگرود - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


هما طاهرپورگلسفید
نهم - لنگرود
میانگین تراز کانونی: 4707
 
نمونه دولتي
لنگرود_ نمونه دولتي امام علي
زهرا شریفی سرایی
نهم - لنگرود
میانگین تراز کانونی: 5698
 
نمونه دولتي
لنگرود_ نمونه دولتي امام علي
فاطمه فرحمند بارکوسرایی
نهم - لنگرود
میانگین تراز کانونی: 5755
 
نمونه دولتي
لنگرود_ نمونه دولتي امام علي
امیررضا ترابی گلسفید
نهم - لنگرود
میانگین تراز کانونی: 4579
 
تيزهوشان
لنگرود_ استعدادهای درخشان _ شهید بهشتی
صایمه نوبخت گیلارکشی
نهم - لنگرود
میانگین تراز کانونی: 5098
 
نمونه دولتي
لنگرود_ نمونه دولتي امام علي
مریم پورعلی دلخوش بارکوسرایی
نهم - لنگرود
میانگین تراز کانونی: 4816
 
نمونه دولتي
لنگرود_ نمونه دولتي امام علي
سیده سپیده حسینی دریاسری
نهم - لنگرود
میانگین تراز کانونی: 5366
 
نمونه دولتي
لنگرود_ نمونه دولتي امام علي
مایده باخدا
نهم - لنگرود
میانگین تراز کانونی: 5222
 
نمونه دولتي
لنگرود_ نمونه دولتي امام علي
فاطمه قیاس پور لنگرودی
نهم - لنگرود
میانگین تراز کانونی: 4792
 
نمونه دولتي
لنگرود_ نمونه دولتي امام علي
حنانه کاسه گری
نهم - لنگرود
میانگین تراز کانونی: 4485
 
نمونه دولتي
لنگرود_ نمونه دولتي امام علي
مریم آل اسماعیل سالکویه
نهم - لنگرود
میانگین تراز کانونی: 5340
 
نمونه دولتي
لنگرود_ نمونه دولتي امام علي
ندا ابراهیمیپرشکوهی
نهم - لنگرود
میانگین تراز کانونی: 5654
 
تيزهوشان
لنگرود_ فرزانگان
لیلا رنجبرفشوپشته
نهم - لنگرود
میانگین تراز کانونی: 5708
 
نمونه دولتي
لنگرود_ نمونه دولتي امام علي
نفیسه خاکزاد
نهم - لنگرود
میانگین تراز کانونی: 5249
 
نمونه دولتي
لنگرود_ نمونه دولتي امام علي
میترا رحمانی
نهم - لنگرود
میانگین تراز کانونی: 5062
 
نمونه دولتي
لنگرود_ نمونه دولتي امام علي
عارفه رضاپورسادات محله
نهم - لنگرود
میانگین تراز کانونی: 4962
 
نمونه دولتي
لنگرود_ نمونه دولتي امام علي
علیرضا رمضان پوردیزبنی
نهم - لنگرود
میانگین تراز کانونی: 5561
 
تيزهوشان
لنگرود_ استعدادهای درخشان _ شهید بهشتی
کوثر فلاح حیدری نژاد
نهم - لنگرود
میانگین تراز کانونی: 5664
 
نمونه دولتي
لنگرود_ نمونه دولتي امام علي
نگار رسولی کومله
نهم - لنگرود
میانگین تراز کانونی: 5182
 
نمونه دولتي
لنگرود_ نمونه دولتي امام علي
فاطمه صادقیان
نهم - لنگرود
میانگین تراز کانونی: 5074
 
نمونه دولتي
لنگرود_ نمونه دولتي امام علي
نرگس حیدری
نهم - لنگرود
میانگین تراز کانونی: 5099
 
نمونه دولتي
لنگرود_ نمونه دولتي امام علي
فاطمه اکبری ناصری
نهم - لنگرود
میانگین تراز کانونی: 5114
 
نمونه دولتي
لنگرود_ نمونه دولتي امام علي
رخشان آبسالان
نهم - لنگرود
میانگین تراز کانونی: 4885
 
نمونه دولتي
لنگرود_ نمونه دولتي امام علي
فرزانه فایزی
نهم - لنگرود
میانگین تراز کانونی: 6294
 
تيزهوشان
لنگرود_ فرزانگان
رقیه جهانی لیلی
نهم - لنگرود
میانگین تراز کانونی: 5721
 
نمونه دولتي
لنگرود_ نمونه دولتي امام علي
زهرا پوررجبی دریاسری
نهم - لنگرود
میانگین تراز کانونی: 5686
 
نمونه دولتي
لنگرود_ نمونه دولتي امام علي
حمیدرضا روستا
نهم - لنگرود
میانگین تراز کانونی: 5502
 
تيزهوشان
لنگرود_ شهيد بهشتي
سیده سارا رفیعی کلیدبری
نهم - لنگرود
میانگین تراز کانونی: 4876
 
نمونه دولتي
لنگرود_ نمونه دولتي امام علي