تالش

تالش - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


مهدی نیک خوی
نهم - تالش
میانگین تراز کانونی: 5898
 
تيزهوشان
تالش_ میرزاکوچک
عرفان همتی
نهم - تالش
میانگین تراز کانونی: 5909
 
تيزهوشان
تالش_ میرزاکوچک
سماء سیدی
نهم - تالش
میانگین تراز کانونی: 5079
 
تيزهوشان
تالش_ فرزانگان
محمدمهدی الیاسی
نهم - تالش
میانگین تراز کانونی: 6248
 
تيزهوشان
تالش_ میرزاکوچک
سپهر جوادی نیا ریک
نهم - تالش
میانگین تراز کانونی: 6258
 
تيزهوشان
تالش_ میرزاکوچک
روژانو جمشیدی
نهم - تالش
میانگین تراز کانونی: 6704
 
تيزهوشان
تالش_ فرزانگان
روژینا جمشیدی
نهم - تالش
میانگین تراز کانونی: 5442
 
تيزهوشان
تالش_ فرزانگان
عماد رحمانی
نهم - تالش
میانگین تراز کانونی: 5853
 
تيزهوشان
تالش_ میرزاکوچک
مطهره رفیع زاده
نهم - تالش
میانگین تراز کانونی: 5594
 
تيزهوشان
تالش_ فرزانگان
محمد آقاجانیان میانکوه
نهم - تالش
میانگین تراز کانونی: 5461
 
تيزهوشان
تالش_ میرزاکوچک
هدیه کیان بخت
نهم - تالش
میانگین تراز کانونی: 5007
 
تيزهوشان
تالش_ فرزانگان
ارینا ترشحی
نهم - تالش
میانگین تراز کانونی: 5672
 
تيزهوشان
تالش_ فرزانگان
فاطمه شامحمدی مریان
نهم - تالش
میانگین تراز کانونی: 5308
 
تيزهوشان
تالش_ فرزانگان
طراوت پورمحمدی
نهم - تالش
میانگین تراز کانونی: 6144
 
تيزهوشان
تالش_ فرزانگان
محمد امین فرهادی
نهم - تالش
میانگین تراز کانونی: 5611
 
تيزهوشان
تالش_ میرزاکوچک
آرشام رمضانی
نهم - تالش
میانگین تراز کانونی: 5810
 
تيزهوشان
تالش_ میرزاکوچک
سوگل صابر هشجین
نهم - تالش
میانگین تراز کانونی: 6281
 
تيزهوشان
تالش_ فرزانگان
سارا آزادی
نهم - تالش
میانگین تراز کانونی: 4602
 
تيزهوشان
تالش_ فرزانگان
طاها پورپناه
نهم - تالش
میانگین تراز کانونی: 5820
 
تيزهوشان
تالش_ میرزاکوچک
ترانه صفوی
نهم - تالش
میانگین تراز کانونی: 5882
 
تيزهوشان
تالش_ فرزانگان
بسام سلیمانی
نهم - تالش
میانگین تراز کانونی: 4830
 
تيزهوشان
تالش_ میرزاکوچک
رسول خلیق دوست
نهم - تالش
میانگین تراز کانونی: 5790
 
تيزهوشان
تالش_ میرزاکوچک
رسول کرمی
نهم - تالش
میانگین تراز کانونی: 5363
 
تيزهوشان
تالش_ میرزاکوچک
دانیال بهرامیان
نهم - تالش
میانگین تراز کانونی: 6329
 
تيزهوشان
تالش_ میرزاکوچک