فومن

فومن - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


محمد مهدی داودی گشتی
نهم - فومن
میانگین تراز کانونی: 4909
 
نمونه دولتي
فومن_ امام جعفر صادق(ع)
پریا پرتوی
نهم - فومن
میانگین تراز کانونی: 6127
 
نمونه دولتي
صومعه سرا_ فاطمه زهرا (س)
امیرحسین رجبی
نهم - فومن
میانگین تراز کانونی: 5526
 
تيزهوشان
رشت_ میرزاکوچک 2
فایقه امامی
نهم - فومن
میانگین تراز کانونی: 5767
 
نمونه دولتي
صومعه سرا_ فاطمه زهرا (س)
مهشید رهنمای قلعه رودخانی
نهم - فومن
میانگین تراز کانونی: 5807
 
نمونه دولتي
رشت_ نمونه دولتی اردشیری
سروناز رحمانی ارده جانی
نهم - فومن
میانگین تراز کانونی: 6423
 
نمونه دولتي
رشت_ نمونه دولتی اردشیری
سروش هاشمی فومنی
نهم - فومن
میانگین تراز کانونی: 4412
 
نمونه دولتي
فومن_ امام جعفر صادق(ع)
مبین مصلحی
نهم - فومن
میانگین تراز کانونی: 5054
 
نمونه دولتي
فومن_ امام جعفر صادق(ع)
رضا عاشورانی
نهم - فومن
میانگین تراز کانونی: 3919
 
نمونه دولتي
فومن_ امام جعفر صادق(ع)
علیرضا آرچین
نهم - فومن
میانگین تراز کانونی: 4871
 
نمونه دولتي
فومن_ امام جعفر صادق(ع)
مرتضی زیرانی گسکره
نهم - فومن
میانگین تراز کانونی: 6411
 
تيزهوشان
رشت_ میرزاکوچک 2
محمد مهدی جعفرنیا
نهم - فومن
میانگین تراز کانونی: 4792
 
نمونه دولتي
فومن_ امام جعفر صادق(ع)
سیده زهرا آل شفیعی
نهم - فومن
میانگین تراز کانونی: 5825
 
نمونه دولتي
صومعه سرا_ فاطمه زهرا (س)
محمدرضا شفیع پور
نهم - فومن
میانگین تراز کانونی: 4441
 
نمونه دولتي
فومن_ امام جعفر صادق(ع)
محمدجواد کنعانی
نهم - فومن
میانگین تراز کانونی: 5255
 
نمونه دولتي
فومن_ امام جعفر صادق(ع)
فایزه پورشهرگرد
نهم - فومن
میانگین تراز کانونی: 5110
 
نمونه دولتي
صومعه سرا_ فاطمه زهرا (س)
امیرحسین خلیقی
نهم - فومن
میانگین تراز کانونی: 4841
 
نمونه دولتي
فومن_ امام جعفر صادق(ع)
محمدحسین شکری
نهم - فومن
میانگین تراز کانونی: 5189
 
نمونه دولتي
فومن_ امام جعفر صادق(ع)
زینب چهرآزاد
نهم - فومن
میانگین تراز کانونی: 5215
 
نمونه دولتي
صومعه سرا_ فاطمه زهرا (س)
امیر درویش پور
نهم - فومن
میانگین تراز کانونی: 5189
 
نمونه دولتي
فومن_ امام جعفر صادق(ع)
مهدی رنجبر شولمی
نهم - فومن
میانگین تراز کانونی: 4691
 
نمونه دولتي
فومن_ امام جعفر صادق(ع)
امیرحسین مهدی پور
نهم - فومن
میانگین تراز کانونی: 4080
 
نمونه دولتي
فومن_ امام جعفر صادق(ع)
سهند بشردوست
نهم - فومن
میانگین تراز کانونی: 4996
 
تيزهوشان
رشت_ میرزا کوچک خان
میلاد گلشنی
نهم - فومن
میانگین تراز کانونی: 5432
 
نمونه دولتي
فومن_ امام جعفر صادق(ع)
علیرضا صالحی
نهم - فومن
میانگین تراز کانونی: 4318
 
نمونه دولتي
فومن_ امام جعفر صادق(ع)
علی خمامی
نهم - فومن
میانگین تراز کانونی: 5340
 
تيزهوشان
رشت_ میرزاکوچک 2