شهرك سهند

شهرك سهند - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


ندا حامد رمضانی
نهم - شهرك سهند
میانگین تراز کانونی: 5442
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسكو_ حجاب