ايلخچي

ايلخچي - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


زیبا قاصدی ایلخچی
نهم - ايلخچي
میانگین تراز کانونی: 5054
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4