هشترود

هشترود - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


مهدی عباس نژاد
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 6032
 
نمونه دولتي
هشترود_ شهید حیدری موسوی
امیر محمد موسوی حسینی
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 6195
 
نمونه دولتي
هشترود_ شهید حیدری موسوی
محمد رضا دشتی
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 5580
 
نمونه دولتي
هشترود_ شهید حیدری موسوی
فاطمه کریمی اصل
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 6369
 
نمونه دولتي
هشترود_ مکتب الزهرا
زهرا وکیلی کلوانق
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 5542
 
نمونه دولتي
هشترود_ مکتب الزهرا
محمد آقابیگی
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 4097
 
نمونه دولتي
هشترود_ شهید حیدری موسوی
حسین قاسم پور
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 4914
 
نمونه دولتي
هشترود_ شهید حیدری موسوی
زینب اسدی دامناب
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 6327
 
نمونه دولتي
هشترود_ مکتب الزهرا
زهرا شیرعلیپور
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 6432
 
نمونه دولتي
هشترود_ مکتب الزهرا
پوریا رزاقی
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 5373
 
نمونه دولتي
هشترود_ شهید حیدری موسوی
مینا امجدی
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 4457
 
نمونه دولتي
هشترود_ مکتب الزهرا
حامد اسدی
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 5676
 
نمونه دولتي
هشترود_ شهید حیدری موسوی
امیررضا شیری پور
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 5524
 
نمونه دولتي
هشترود_ شهید حیدری موسوی
مهسا محمودی
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 5939
 
نمونه دولتي
هشترود_ مکتب الزهرا
رضا نوروزنیا
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 4065
 
نمونه دولتي
هشترود_ شهید حیدری موسوی
محدثه اشرفی مطلق
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 6437
 
نمونه دولتي
هشترود_ مکتب الزهرا
امیر رضا فیاض چکان
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 5323
 
نمونه دولتي
هشترود_ شهید حیدری موسوی
زهرا نیروزی
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 4880
 
نمونه دولتي
هشترود_ مکتب الزهرا
زهرا رحیمی
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 6575
 
نمونه دولتي
هشترود_ مکتب الزهرا
فاطمه محمدی
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 5100
 
نمونه دولتي
هشترود_ مکتب الزهرا
محمدرضا واعظی
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 5286
 
نمونه دولتي
هشترود_ شهید حیدری موسوی
محمد مقصودی
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 6078
 
نمونه دولتي
هشترود_ شهید حیدری موسوی
علیرضا نجفی
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 4983
 
نمونه دولتي
هشترود_ شهید حیدری موسوی
جواد غلامی
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 5175
 
نمونه دولتي
هشترود_ شهید حیدری موسوی
امیرحسین آقازاده فرد
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 4482
 
نمونه دولتي
هشترود_ شهید حیدری موسوی
هستی باوفایی
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 5780
 
نمونه دولتي
هشترود_ مکتب الزهرا
محمدرضا خرمی راد
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 4818
 
نمونه دولتي
هشترود_ شهید حیدری موسوی
هانیه موسوی عربی
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 5643
 
نمونه دولتي
هشترود_ مکتب الزهرا
زهرا شیری پور چرلو
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 4332
 
نمونه دولتي
هشترود_ مکتب الزهرا
فاطمه ترابی
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 4896
 
نمونه دولتي
هشترود_ مکتب الزهرا
آیدا واعظی
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 5504
 
نمونه دولتي
هشترود_ مکتب الزهرا
معصومه اکبرپورسراسکانرود
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 5661
 
نمونه دولتي
هشترود_ مکتب الزهرا
علیرضا رضایی
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 3755
 
نمونه دولتي
هشترود_ شهید حیدری موسوی
علی اکبری
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 4290
 
نمونه دولتي
هشترود_ شهید حیدری موسوی
فاطمه بابایی
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 5762
 
نمونه دولتي
هشترود_ مکتب الزهرا
مریم نوروزی سرسکانرود
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 6039
 
نمونه دولتي
هشترود_ مکتب الزهرا
رضا طالب پور
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 5085
 
نمونه دولتي
هشترود_ شهید حیدری موسوی
امیررضا داودی سراسکانرود
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 4648
 
نمونه دولتي
هشترود_ شهید حیدری موسوی
لیلا رنجبرسراسکانرود
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 4732
 
نمونه دولتي
هشترود_ مکتب الزهرا
اسماء محمدحسینی
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 5042
 
نمونه دولتي
هشترود_ مکتب الزهرا
فاطمه ایلغمی
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 5324
 
نمونه دولتي
هشترود_ مکتب الزهرا
فاطمه صادقی
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 4693
 
نمونه دولتي
هشترود_ مکتب الزهرا
اویس عباسیان
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 4155
 
نمونه دولتي
هشترود_ شهید حیدری موسوی
علی رنجبری
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 4814
 
نمونه دولتي
هشترود_ شهید حیدری موسوی
فایزه جمشیدی
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 5033
 
نمونه دولتي
هشترود_ مکتب الزهرا
فایزه رضایی
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 4856
 
نمونه دولتي
هشترود_ مکتب الزهرا
امیرحسین توری
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 4875
 
نمونه دولتي
هشترود_ شهید حیدری موسوی
موحده خانی سراسکانرود
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 6353
 
نمونه دولتي
هشترود_ مکتب الزهرا
ریحانه حسن زاده
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 4257
 
نمونه دولتي
هشترود_ مکتب الزهرا