آذرشهر

آذرشهر - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


هادی سبزچی دیزجی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5721
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
نگین ترکمانی قشلاقی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5222
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
پارسا کاظم پور
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5983
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
نیما عبدالستاری تیمورلویی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5915
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
ایلشن احمدنژاد قاضیجهانی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5911
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
نعیمه هاشمی نیک
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 6134
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
مهدیه همتی قرمز گلی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 6612
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
فاطمه طیب زاده خانمیری
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5413
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
ندا انتصاری
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5306
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
اسما شیر محمدی گاوگانی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 6270
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
کوثر عبدالغفاری دستجردی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5229
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
لیلا پیری صغایش
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 6439
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
هادی شکاری تیمورلویی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5436
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
معصومه مرآت شیرامین
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5235
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
المیرا رسولی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 6854
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
سینا انتصاری
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5455
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
مایده سیف زاده
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5632
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
علیرضا عیوض نژاد فیروز سالاری
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5982
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
فاطمه محبی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 6131
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
عرفان میرزاخانی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5798
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
مبینا زارع ملکی ینگجه
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5177
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
مژگان ملک پور نادینلویی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5661
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
مریم نوعی دین آباد
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5631
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
الهه نقی ماهر
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5585
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
ریحانه محمدباقری
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 6055
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
میثم تقی زاده
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4560
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
پریناز اسبقی ممقانی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 6190
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
نسیم خلیلی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 6000
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
مسعود رضوی گاوگانی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4927
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
صبا پاشایی فرد تیمورلویی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5684
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
پریا باقری تیمورلویی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 6090
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
علی حامدی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5730
 
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه 5
عطا واصفی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 6187
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
معصومه شکیبا فرد
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5554
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
سارا نوروزی هفت چشمه
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5379
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
نادر هامیان رومیانی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5719
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
علی بقال دهخوارقانی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5317
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
زینب غفاری کشکی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5232
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
حمیدرضا فتاحی کشکی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5093
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
محسن حاجی محمدی نادینلویی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 6035
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
حسین بخشعلی تیمورلویی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5991
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
رضا دشتبان
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5619
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
امین علی اصغرزاده ینگجه
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 6193
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
احسان باغبان اورندی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 6388
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
سید محمد حسین روانبخش گوگانی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 6413
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
آرمین ایمان زاده قاضیجهانی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 6191
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
آیدا اصغرنژد
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5627
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
حجت رسولپور
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 6066
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
مرتضی سمساری پراپری
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5075
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
سحر مصطفی زاده
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5296
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
فاطمه اسدپور انگرابی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4781
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
مهدی حاجی شفیعی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5201
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
علی برادران
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4904
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
فاطمه هاشم زاده
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5296
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
دل آرا ترابی ممقانی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5208
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
فاطمه ذبیحی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4353
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
امیررضا روحی پور
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5118
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
رحیم برزگر
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5214
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
مهسا پورسیف اللهی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5062
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
احسان فرج زاده تیمورلویی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5125
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
رضا عبدالهی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5504
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
حسین احمدی مقدم
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5444
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
صابر آقاجانی ممقانی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5401
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
علی نادرزاده ینگجه
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5528
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
امیر رستمعلی زاده
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5674
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
علی پاشاپور
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4631
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
مایده دواتگر
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5631
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
فاطمه پوراحمد
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5850
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
فاطمه منصوری
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5573
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
مرتضی رهنمای ممقانی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5037
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
فاطمه رضایی غله زاری
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5284
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
اکبر رسولی اقدم نادینلویی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4928
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
مریم سیدزاده دربندی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5403
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
مینا یزدانی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5240
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
ریحانه قرجه داغی الوانق
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5647
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
راضیه عموی خانمیری
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4732
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
سمانه نادینلویی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5771
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
سجاد قربان نژاد قاضیجهانی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4915
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
علی بادامچی ممقانی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4351
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
امیرعلی تیموری خانمیری
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5505
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
محیا پاشازاده
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5514
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان