جلفا

جلفا - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


نازنین کارکن گرگری
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 5086
 
نمونه دولتي
جلفا_ نمونه دولتی تلاش
نگار حیدر ابادی
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 5690
 
نمونه دولتي
جلفا_ تلاش
شقایق یزدانی علمداری
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 4554
 
نمونه دولتي
جلفا_ تلاش
دنیز تدین گرگری
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 5363
 
نمونه دولتي
جلفا_ تلاش
سوسن وطن خواه علمداری
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 4479
 
نمونه دولتي
جلفا_ نمونه دولتی تلاش
مریم صدرموسوی گرگری
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 6273
 
نمونه دولتي
جلفا_ نمونه دولتی تلاش
معصومه صفرزاده
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 5487
 
نمونه دولتي
جلفا_ نمونه دولتی تلاش
فرشته وثوقی
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 6262
 
نمونه دولتي
جلفا_ نمونه دولتی تلاش
سباء وقوفی
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 4763
 
نمونه دولتي
جلفا_ نمونه دولتی تلاش
ایدا فاضلی
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 5374
 
نمونه دولتي
جلفا_ نمونه دولتی تلاش
ایلین تنهایی
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 4834
 
نمونه دولتي
جلفا_ نمونه دولتی تلاش
نسیم نورعینی گرگری
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 5620
 
نمونه دولتي
جلفا_ نمونه دولتی تلاش
پریا پور ابراهیم علمداری
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 4360
 
نمونه دولتي
جلفا_ نمونه دولتی تلاش
پریوش حسین نژاد گرگری
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 4900
 
نمونه دولتي
جلفا_ نمونه دولتی تلاش
اسراء علیزاده
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 4880
 
نمونه دولتي
جلفا_ نمونه دولتی تلاش
الناز صادقی
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 4181
 
نمونه دولتي
جلفا_ نمونه دولتی تلاش
مریم عظیمی
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 5034
 
نمونه دولتي
جلفا_ نمونه دولتی تلاش
مریم محمودی
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 5151
 
نمونه دولتي
جلفا_ نمونه دولتی تلاش
فاطمه مصطفایی
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 5028
 
نمونه دولتي
جلفا_ نمونه دولتی تلاش
صبا قضاتی
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 5390
 
نمونه دولتي
جلفا_ نمونه دولتی تلاش
عاطفه گل محمدپور
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 5636
 
نمونه دولتي
جلفا_ نمونه دولتی تلاش
ایلین هادی سیه رود
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 4829
 
نمونه دولتي
جلفا_ نمونه دولتی تلاش