ملكان

ملكان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


زینب عبادی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 6424
 
نمونه دولتي
ملكان_ دختران علی
نسترن صفری
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5451
 
نمونه دولتي
ملكان_ دختران علی
میثم غلامی قلعه
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5720
 
نمونه دولتي
ملكان_ شهید نظیری
کسری کاشفی ملکی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 6204
 
نمونه دولتي
ملكان_ شهید نظیری
فاطمه قادری
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5386
 
نمونه دولتي
ملكان_ دختران علی
شبنم صابری
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5715
 
نمونه دولتي
ملكان_ دختران علی
احمد رضا عباداله پور ملکی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5165
 
نمونه دولتي
ملكان_ شهید نظیری
محمد مشعر
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5908
 
نمونه دولتي
ملكان_ شهید نظیری
معین ثروت
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5633
 
تيزهوشان
بناب_ علامه طباطبایی
حمید رضا عقولی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4781
 
نمونه دولتي
ملكان_ شهید نظیری
سالار اسدی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4921
 
نمونه دولتي
ملكان_ شهید نظیری
علی هاشمی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5110
 
نمونه دولتي
ملكان_ شهید نظیری
جواد ایرانی مبارکی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4136
 
نمونه دولتي
ملكان_ شهید نظیری
امید نعمتی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4953
 
نمونه دولتي
ملكان_ شهید نظیری
محمدرضا فرج زاده
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 6003
 
نمونه دولتي
ملكان_ شهید نظیری
محمد نظری
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4348
 
نمونه دولتي
ملكان_ شهید نظیری
محدثه واحدی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 6020
 
نمونه دولتي
ملكان_ دختران علی
شیرزاد قربانی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4217
 
نمونه دولتي
ملكان_ شهید نظیری
امید خیری
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 6038
 
نمونه دولتي
ملكان_ شهید نظیری
سهند نورزاده
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4583
 
نمونه دولتي
ملكان_ شهید نظیری
احمد فتحی طوراغای
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4326
 
نمونه دولتي
ملكان_ شهید نظیری
مهدی عابدینی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4660
 
نمونه دولتي
ملكان_ شهید نظیری
علی ره دوست
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5168
 
نمونه دولتي
ملكان_ شهید نظیری
فاطمه رنجی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4715
 
نمونه دولتي
ملكان_ دختران علی
لاله حیدراولی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4629
 
نمونه دولتي
ملكان_ دختران علی
مهدیه قویدل
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5889
 
نمونه دولتي
ملكان_ دختران علی
هاجر بک بابای مبارک آبادی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5076
 
نمونه دولتي
ملكان_ دختران علی
زهرا حسین زاده
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5828
 
نمونه دولتي
ملكان_ دختران علی
نسیم علی اصغرزاده ملکی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4948
 
نمونه دولتي
ملكان_ دختران علی
کوثر نصیرپور
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5358
 
نمونه دولتي
ملكان_ دختران علی
هانیه قنبرپور
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5401
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
پریا مددی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4583
 
نمونه دولتي
ملكان_ دختران علی
آیسان حیدرزاده ملکی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5029
 
نمونه دولتي
ملكان_ دختران علی
ربابه اکبرزاده
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5136
 
نمونه دولتي
ملكان_ دختران علی
محدثه شرفی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5242
 
نمونه دولتي
ملكان_ دختران علی
حرکت بر خط راست (قسمت پنجم) از فیزیک 3 دوازدهم رياضي
دوازدهم ریاضی     دبیر : میلاد موسوی