عجب شير

عجب شير - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


میلاد عبدی خضرلو
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5836
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
عجب شير_ علامه حلی
مرتضی زاهدی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5636
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
عجب شير_ علامه حلی
امین ولی پور شیشوان
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5439
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
عجب شير_ علامه حلی
نفیسه اشتیاق
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5541
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه تربيت
امیر خدایاری
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5503
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
عجب شير_ علامه حلی
احسان جلالی رومی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5906
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
عجب شير_ علامه حلی
کوثر عظیمی بولالی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5939
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بناب_ فرزانگان
رضا محمد سعید آذر
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4719
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
عجب شير_ علامه حلی
عرفان جوادی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5898
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
عجب شير_ علامه حلی
مهسا پورزیادی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 6555
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بناب_ فرزانگان
فاطمه امهرسفند
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4983
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه تربيت
حسین صادقیان رازیان
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4397
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه ملاصدرا
نگین سهرابی زاد
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4491
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه تربيت
حمیدرضا ارژنگ
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4797
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
عجب شير_ علامه حلی
فایزه شادی رازیان
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5548
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه تربيت
زهرا دلنواز
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4223
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه تربيت
محمدرضا شمشاد
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4989
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه ملاصدرا
حامد محمودی یایچی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4900
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه ملاصدرا
امید خراطی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4095
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه ملاصدرا
مبین داسدار
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5680
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
عجب شير_ علامه حلی
محمد آهنی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4483
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه ملاصدرا
نوید ناصری
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4664
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه ملاصدرا
علی شریفی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4207
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه ملاصدرا
فاطمه شریفی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4277
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه تربيت
رقیه شکیبی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5583
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه تربيت
زهرا عیدی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5040
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه تربيت
شادی اشرفی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5234
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه تربيت
زهرا شجاعی وند
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 6202
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه تربيت
سولماز سیفی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4630
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه تربيت
آیلار گلزاری
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4861
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه تربيت
ایدا مسیب زاده
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 6337
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بناب_ فرزانگان
فایزه علیزاده
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5983
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه تربيت
زهرا نیکزاد
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5241
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه تربيت
هدیه زارع
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5935
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه تربيت
سجاد یزدان پناه
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4740
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه ملاصدرا
فاطمه سعیدیان
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4797
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه تربيت
سیدحسین موسویان
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5234
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه ملاصدرا
علی اشرفی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4989
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
عجب شير_ علامه حلی
سجاد شهرزاد
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4827
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
عجب شير_ علامه حلی
حسین زینال پور
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4598
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه ملاصدرا
علی طاهری
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5588
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه ملاصدرا
حامد نهالی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5154
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه ملاصدرا
مهیار دهقانی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4540
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه ملاصدرا
فردین گلگشتی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5251
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
عجب شير_ علامه حلی
حسین نیکنام
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4930
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه ملاصدرا
امیر شرافتی مهماندار
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4528
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه ملاصدرا
رضا اسدی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4526
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه ملاصدرا
امیرحسین رهنما
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4223
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه ملاصدرا
نسیم رجبی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5176
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه تربيت
ساغر جهانی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4718
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه تربيت
مهدی نیک دوست
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4289
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه ملاصدرا
رقیه محمودی آذر
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4674
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه تربيت
پگاه عظیم پور
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 6030
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه تربيت