سراب

سراب - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


مایده دوان
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 6274
 
نمونه دولتي
سراب_ فدک سراب
علی صالحی اصل
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 6513
 
نمونه دولتي
سراب_ آیت اله ملکوتی سراب
شادی حسینی
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 4836
 
نمونه دولتي
سراب_ فدک سراب
مهسا اصلانی
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 6477
 
نمونه دولتي
سراب_ فدک سراب
رومینا نبی زاده
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 6035
 
نمونه دولتي
سراب_ فدک سراب
فاطمه قهرمانی
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 6647
 
نمونه دولتي
سراب_ فدک سراب
پریا خدایاری طولارود
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 6133
 
نمونه دولتي
سراب_ فدک سراب
سید علی اعظمی
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 5242
 
نمونه دولتي
سراب_ آیت اله ملکوتی سراب
پریسا علیان
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 5706
 
نمونه دولتي
سراب_ فدک سراب
هادی پاک نهاد
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 4896
 
نمونه دولتي
سراب_ آیت اله ملکوتی سراب
صبا شقاقی شهری
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 6185
 
نمونه دولتي
سراب_ فدک سراب
افسانه طهماسب زاده
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 5099
 
نمونه دولتي
سراب_ فدک سراب
بیتا حقیقی
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 5500
 
نمونه دولتي
سراب_ فدک سراب
مژگان عبدالرحیمی
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 6161
 
نمونه دولتي
سراب_ فدک سراب
هدیه رضایی مهر
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 5031
 
نمونه دولتي
سراب_ فدک سراب
محیا اکبری شیره جینی
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 5994
 
نمونه دولتي
سراب_ فدک سراب
علی رضا کریمی فرکوش
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 4792
 
نمونه دولتي
سراب_ آیت اله ملکوتی سراب
عرفان یوسف پور
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 4141
 
نمونه دولتي
سراب_ آیت اله ملکوتی سراب
محمد اصغری
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 4829
 
نمونه دولتي
سراب_ آیت اله ملکوتی سراب
علی اشرفی
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 5257
 
نمونه دولتي
سراب_ آیت اله ملکوتی سراب
عرفان افرادی
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 4207
 
نمونه دولتي
سراب_ آیت اله ملکوتی سراب
امیر امجدی
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 5090
 
نمونه دولتي
سراب_ آیت اله ملکوتی سراب
محمدرضا غفرانی
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 5330
 
نمونه دولتي
سراب_ آیت اله ملکوتی سراب
زهرا طاهری
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 4605
 
نمونه دولتي
سراب_ فدک سراب
علی اصلان پرویز
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 5801
 
نمونه دولتي
سراب_ آیت اله ملکوتی سراب
امیر اسماعیلی
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 5686
 
نمونه دولتي
سراب_ آیت اله ملکوتی سراب
محمدجواد داداشی
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 4855
 
نمونه دولتي
سراب_ آیت اله ملکوتی سراب
آیسان جوانمردی
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 5767
 
نمونه دولتي
سراب_ فدک سراب
جواد شجاعی اقدم
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 5411
 
نمونه دولتي
سراب_ آیت اله ملکوتی سراب
آریا سیفی
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 4876
 
نمونه دولتي
سراب_ آیت اله ملکوتی سراب
سعید لطیفی
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 4977
 
نمونه دولتي
سراب_ آیت اله ملکوتی سراب
نازنین ابراهیمیان
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 5330
 
نمونه دولتي
سراب_ فدک سراب