ميانه

ميانه - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


فاطمه کلانتری
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5801
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
امیر مقیمی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4629
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
مهسا علمی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5304
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
الهه اکبری
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5365
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
مهریار جواد زاده
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5230
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
سینا علیزاده
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 6107
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
شقایق نوری باغجقاز
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 6185
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
محمد احمدی ترکمانی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5919
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
سعیده سجادیان
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4944
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
پوریا تیموری ممان
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4931
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
مهدی عباسی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5670
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
یاشار فرتاش
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5574
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
علیرضا حنیفه
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4755
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
عرفان آقایی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4429
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
مهدی اسدی سبزی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5320
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
سیده مبینا حسینی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5328
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
مایده نوری
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5110
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
عرفان محمودزاده
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5373
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
امیر مهدی عبداللهی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5172
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
حسن شرقی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 6240
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
زینب ایدری
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4858
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
شیوا جعفرنیا ممان
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4805
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
هانیه لازمی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5323
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
مهدیه علیزاده
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4845
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
محمدرضا سلیمی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5075
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
حسین ابراهیمی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5282
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
فروزان شاکری حاجی محمودلو
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4930
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
محمدامین آقایی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5167
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
امیر قزلبلاغی میانجی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5150
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
کتایون کلانتری
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5423
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
سید عرفان ساقی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5285
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
مینا شکوفی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5303
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
علیرضا کریمی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5207
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
مهسا کاظمی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5130
 
تيزهوشان
ميانه_ فرزانگان
نازلین کریم خانی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4636
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
محمدرضا عباسی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4695
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
الهه فرازمند
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5609
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
عرفان مرضیه
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5289
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
امین اسماعیلی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5253
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
علیرضا شیری
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5044
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
سارا حضرتی خورده بلاغ
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5243
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
فراز علیخانی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4861
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
لیزا کاغذکنانی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4281
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
هدیه اسمعیل پور
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4950
 
تيزهوشان
ميانه_ فرزانگان
سارای احمدی نژاد
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5001
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
فرناز فتحی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5376
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
عذرا قاسمی صومعه علیا
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5141
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
علی جعفری
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5021
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
مهدی قاسمی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4813
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
اسماء صادقی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5066
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
محمد انگوتی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4984
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
فاطمه دینی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4519
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
پرنیا موسوی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 3984
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
سارا سلیمی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4443
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
فاطمه خانمحمدی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4651
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
فردین پاکدل
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5291
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
وحید صیامی وردوق
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5134
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
زهرا احمدی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4860
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
نسترن بهزادنیا
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5639
 
تيزهوشان
ميانه_ فرزانگان
فاطمه سیف اللهی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4514
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
علی قربانی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4715
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
مریم یونسی اقدم
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5301
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
مینا حمیدی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5611
 
تيزهوشان
ميانه_ فرزانگان
زهرا دانشور
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4856
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
فرشاد انگوتی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4657
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
سحر طالبی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4290
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
پوریا کاظم خانی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4965
 
تيزهوشان
ميانه_ علامه امینی
رضا عبدالهی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5210
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
حسن رستمی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4953
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
علیرضا سرچمی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5155
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
آیدا جلالی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4768
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
لیلا حسن زاده
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 6222
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
فرشته بهداد
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5413
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
امین فرزانه
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4557
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری