شوط

شوط - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


روژینا بروکی میلان
نهم - شوط
میانگین تراز کانونی: 6043
 
نمونه دولتي
شوط_ مائده
اسماء عبدالله زاده
نهم - شوط
میانگین تراز کانونی: 5877
 
نمونه دولتي
شوط_ مائده
فاطمه رشادت نیا
نهم - شوط
میانگین تراز کانونی: 5923
 
نمونه دولتي
شوط_ مائده
معصومه خلیلی
نهم - شوط
میانگین تراز کانونی: 5152
 
نمونه دولتي
شوط_ مائده
سحر تقی زاده
نهم - شوط
میانگین تراز کانونی: 4537
 
نمونه دولتي
شوط_ مائده
سحر اکبرزاده
نهم - شوط
میانگین تراز کانونی: 5257
 
نمونه دولتي
شوط_ مائده
مژگان کچلانلو ملحم لو
نهم - شوط
میانگین تراز کانونی: 4662
 
نمونه دولتي
شوط_ مائده
مهناز پرکاربلخکانلو
نهم - شوط
میانگین تراز کانونی: 6129
 
نمونه دولتي
شوط_ مائده
فاطمه مهرپرور
نهم - شوط
میانگین تراز کانونی: 4818
 
نمونه دولتي
شوط_ مائده
فاطمه احمدی اصل
نهم - شوط
میانگین تراز کانونی: 5667
 
نمونه دولتي
شوط_ مائده
کیمیا علی زاده
نهم - شوط
میانگین تراز کانونی: 4467
 
نمونه دولتي
شوط_ مائده
سودا اصغرنژاد آغبلاغی
نهم - شوط
میانگین تراز کانونی: 5082
 
نمونه دولتي
شوط_ مائده
فاطمه راداصل
نهم - شوط
میانگین تراز کانونی: 4073
 
نمونه دولتي
شوط_ مائده
کوثر رستمی
نهم - شوط
میانگین تراز کانونی: 5327
 
نمونه دولتي
شوط_ مائده
مهدیه موسوی
نهم - شوط
میانگین تراز کانونی: 4820
 
نمونه دولتي
شوط_ مائده
فاطمه احمدی
نهم - شوط
میانگین تراز کانونی: 4992
 
نمونه دولتي
شوط_ مائده
رضوان حبیب زاده
نهم - شوط
میانگین تراز کانونی: 4981
 
نمونه دولتي
شوط_ مائده