ماكو

ماكو - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


حدیثه آیرملو
نهم - ماكو
میانگین تراز کانونی: 4553
 
نمونه دولتي
ماكو_ نيايش
فرینا شیری
نهم - ماكو
میانگین تراز کانونی: 5138
 
نمونه دولتي
ماكو_ نيايش
سما نوری
نهم - ماكو
میانگین تراز کانونی: 5344
 
نمونه دولتي
ماكو_ نيايش
فاطمه بابازاده
نهم - ماكو
میانگین تراز کانونی: 6060
 
نمونه دولتي
ماكو_ نيايش
آرزو حبیب نژاد
نهم - ماكو
میانگین تراز کانونی: 4660
 
نمونه دولتي
ماكو_ نيايش
نازنین پیری
نهم - ماكو
میانگین تراز کانونی: 4964
 
نمونه دولتي
ماكو_ نيايش
ملیسی حیدری
نهم - ماكو
میانگین تراز کانونی: 5428
 
نمونه دولتي
ماكو_ نيايش
ثنا مستوفی
نهم - ماكو
میانگین تراز کانونی: 4548
 
نمونه دولتي
ماكو_ نيايش
پری ناز عبادی
نهم - ماكو
میانگین تراز کانونی: 4861
 
نمونه دولتي
ماكو_ نيايش
سارا محمدعلیزاده
نهم - ماكو
میانگین تراز کانونی: 4774
 
نمونه دولتي
ماكو_ لعيا