بوكان

بوكان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


پریا قهرمانی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 6656
 
نمونه دولتي
بوكان_ تمدن
سید ایمان امین الاسلام زاده
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 6430
 
نمونه دولتي
بوكان_ فارابی
شیلان نور محمدی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5747
 
نمونه دولتي
بوكان_ تمدن
پریوش تابناک قزقاپان
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 6871
 
نمونه دولتي
بوكان_ تمدن
سوران مصطفی زاده
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 6154
 
نمونه دولتي
بوكان_ فارابی
امین افخم زاده
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 6606
 
نمونه دولتي
بوكان_ فارابی
شبنم زند آستا
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5916
 
نمونه دولتي
بوكان_ تمدن
فرهاد مام مصطفی پور
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 6266
 
نمونه دولتي
بوكان_ فارابی
محمد بهرامی کلتگه
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5678
 
نمونه دولتي
بوكان_ فارابی
محمد رضا بایزیدی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 4602
 
نمونه دولتي
بوكان_ فارابی
نادیا محمد مرادی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5840
 
نمونه دولتي
بوكان_ تمدن
آزاد باپیری
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 4662
 
نمونه دولتي
بوكان_ فارابی
الهام صالح نژاد
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 6433
 
نمونه دولتي
بوكان_ تمدن
عرفان مجرد
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5465
 
نمونه دولتي
بوكان_ فارابی
آرمان قربانی پور
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 6734
 
نمونه دولتي
بوكان_ فارابی
ژینا حکمتی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5299
 
نمونه دولتي
بوكان_ تمدن
شیلا مجیدی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5426
 
نمونه دولتي
بوكان_ تمدن
بهنام رستمی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 6190
 
نمونه دولتي
بوكان_ فارابی
مبین مام رحیمی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 6135
 
نمونه دولتي
بوكان_ فارابی
محمد کاکه اله پور
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5639
 
نمونه دولتي
بوكان_ فارابی
آرام رحیمی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5095
 
نمونه دولتي
بوكان_ فارابی
زانیار اسدی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5455
 
نمونه دولتي
بوكان_ فارابی
مبین میرزایی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5437
 
نمونه دولتي
بوكان_ فارابی
فایزه حسنی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5752
 
نمونه دولتي
بوكان_ تمدن
میدیا شفیعی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5471
 
نمونه دولتي
بوكان_ تمدن
نیلوفر معروفی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 6516
 
نمونه دولتي
بوكان_ تمدن
بشری معروفی ماین بلاغ
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5560
 
نمونه دولتي
بوكان_ تمدن
پریا پورپروزی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5944
 
نمونه دولتي
بوكان_ تمدن
شایان اعلم
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5763
 
نمونه دولتي
بوكان_ فارابی
شایان کریمی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5311
 
نمونه دولتي
بوكان_ فارابی
مبین صناعتی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5480
 
نمونه دولتي
بوكان_ فارابی
هانا آهنگری
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5163
 
نمونه دولتي
بوكان_ تمدن
نارین علی زاده
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5900
 
نمونه دولتي
بوكان_ تمدن
سینا صالحی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 4411
 
نمونه دولتي
بوكان_ فارابی
روژین عزیز نژاد
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5516
 
نمونه دولتي
بوكان_ تمدن
میلاد رحمانی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 4873
 
نمونه دولتي
بوكان_ فارابی
مهیار زینبی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5566
 
نمونه دولتي
بوكان_ فارابی
شهاب صالحی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5054
 
نمونه دولتي
بوكان_ فارابی
هانا مرادیان
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 4705
 
نمونه دولتي
بوكان_ تمدن
نیاز حاجی قادری
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5621
 
نمونه دولتي
بوكان_ تمدن
زکریا عثمانی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 4984
 
نمونه دولتي
بوكان_ فارابی
دانیال کریمی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5774
 
نمونه دولتي
بوكان_ فارابی
یزداد فرجی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5923
 
نمونه دولتي
بوكان_ فارابی
رضا محمدپور
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5139
 
نمونه دولتي
بوكان_ فارابی
میلاد صوفی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 6082
 
نمونه دولتي
بوكان_ فارابی