مياندوآب

مياندوآب - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


سعید شکریان
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5130
 
نمونه دولتي
مياندوآب_ نمونه اما جعفر صادق
مهسا قراباغلو
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5645
 
نمونه دولتي
مياندوآب_ نمونه نماز
مبین بیرامی شهابی
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 4607
 
نمونه دولتي
مياندوآب_ نمونه اما جعفر صادق
محمد قراباغلو
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 6290
 
نمونه دولتي
مياندوآب_ نمونه اما جعفر صادق
ایلیار رزاق پور
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5580
 
نمونه دولتي
مياندوآب_ نمونه اما جعفر صادق
ثمین معبودی
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5890
 
نمونه دولتي
مياندوآب_ نمونه نماز
اندیش غیوری
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5655
 
نمونه دولتي
مياندوآب_ نمونه اما جعفر صادق
امیر شیری
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5286
 
نمونه دولتي
مياندوآب_ نمونه اما جعفر صادق
محمدهادی ایرانی
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 4554
 
نمونه دولتي
مياندوآب_ نمونه اما جعفر صادق
هومن محمدپور
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 4432
 
نمونه دولتي
مياندوآب_ نمونه اما جعفر صادق
عرفان چلبیانی
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 4886
 
نمونه دولتي
مياندوآب_ نمونه اما جعفر صادق
محمدحسین فرج زاده
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 6132
 
تيزهوشان
مياندوآب_ شهیدبهشتی
مهدی نوروزی
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5167
 
نمونه دولتي
مياندوآب_ نمونه اما جعفر صادق
امیر فردوسی قبچاق
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 6319
 
نمونه دولتي
مياندوآب_ نمونه اما جعفر صادق
جعفر جعفریان
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 6036
 
تيزهوشان
مياندوآب_ شهیدبهشتی
فایزه میرزازاده
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5203
 
نمونه دولتي
مياندوآب_ نمونه نماز
مهدی کریمی شهابی
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5759
 
نمونه دولتي
مياندوآب_ نمونه اما جعفر صادق
مهدی ابتهاج
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5184
 
نمونه دولتي
مياندوآب_ نمونه اما جعفر صادق
مهدی نورانی
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 4977
 
نمونه دولتي
مياندوآب_ نمونه اما جعفر صادق
آروین ظهیرمالکی
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5411
 
نمونه دولتي
مياندوآب_ نمونه اما جعفر صادق
فرزاد شریفی
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5757
 
نمونه دولتي
مياندوآب_ نمونه اما جعفر صادق
میلاد نصیری
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 6286
 
نمونه دولتي
مياندوآب_ نمونه اما جعفر صادق
حامد صمدی
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 6336
 
نمونه دولتي
مياندوآب_ نمونه اما جعفر صادق
سینا اقبالی دمیرچی
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 4764
 
نمونه دولتي
مياندوآب_ نمونه اما جعفر صادق
علی فضلی جعفرآباد
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5704
 
نمونه دولتي
مياندوآب_ نمونه اما جعفر صادق
هادی دهقان
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5849
 
نمونه دولتي
مياندوآب_ نمونه اما جعفر صادق
رضا مسعودی
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5215
 
نمونه دولتي
مياندوآب_ نمونه اما جعفر صادق
امیرحسین کاظمی
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 4901
 
نمونه دولتي
مياندوآب_ نمونه اما جعفر صادق
معراج ولی نژاد
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 4669
 
نمونه دولتي
مياندوآب_ نمونه اما جعفر صادق
وحید یزدانی
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5422
 
نمونه دولتي
مياندوآب_ نمونه اما جعفر صادق
سینا اسدزاده
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5811
 
نمونه دولتي
مياندوآب_ نمونه اما جعفر صادق
یاسر حاجی زاده
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 4769
 
نمونه دولتي
مياندوآب_ نمونه اما جعفر صادق
احسان بهرامی
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5435
 
نمونه دولتي
مياندوآب_ نمونه اما جعفر صادق
علی خدابنده لو
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5013
 
نمونه دولتي
مياندوآب_ نمونه اما جعفر صادق
حسام خوش دان
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5255
 
تيزهوشان
مياندوآب_ شهیدبهشتی
حامد عباسی
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5218
 
نمونه دولتي
مياندوآب_ نمونه اما جعفر صادق
جعفر لطفی
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5462
 
نمونه دولتي
مياندوآب_ نمونه اما جعفر صادق
علی فرزانه
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5901
 
تيزهوشان
مياندوآب_ شهیدبهشتی
نرگس قاسمی
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 6386
 
نمونه دولتي
مياندوآب_ نمونه نماز
فاطمه زینال زاده
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5314
 
نمونه دولتي
مياندوآب_ نمونه نماز
فاطمه مرتضی پور
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5654
 
نمونه دولتي
مياندوآب_ نمونه نماز
فرناز محمدی
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5634
 
تيزهوشان
مياندوآب_ فرزانگان
حنانه شهسواری
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 4380
 
نمونه دولتي
مياندوآب_ نمونه نماز
سودا کلانتری
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5101
 
نمونه دولتي
مياندوآب_ نمونه نماز
صبا براه
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 4587
 
تيزهوشان
مياندوآب_ فرزانگان
نازنین فروزان
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5207
 
نمونه دولتي
مياندوآب_ نمونه نماز
نازنین زارع
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5289
 
نمونه دولتي
مياندوآب_ نمونه نماز
نازنین قهرمان زاده
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 4424
 
نمونه دولتي
مياندوآب_ نمونه نماز
رویا عباسی
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 4938
 
نمونه دولتي
مياندوآب_ نمونه نماز
مینا عباسی
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 4984
 
نمونه دولتي
مياندوآب_ نمونه نماز
الهام حسن پوری
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 4903
 
نمونه دولتي
مياندوآب_ نمونه نماز