سلماس

سلماس - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


محمد صادقی
نهم - سلماس
میانگین تراز کانونی: 4833
 
نمونه دولتي
سلماس_ امیرکبیر
امین زینالی
نهم - سلماس
میانگین تراز کانونی: 5618
 
نمونه دولتي
سلماس_ امیرکبیر
فربد صباغی
نهم - سلماس
میانگین تراز کانونی: 4270
 
نمونه دولتي
سلماس_ امیرکبیر
محمد حبیب زاده
نهم - سلماس
میانگین تراز کانونی: 5194
 
نمونه دولتي
سلماس_ امیرکبیر
سید میثم غفورزاده
نهم - سلماس
میانگین تراز کانونی: 5097
 
نمونه دولتي
سلماس_ امیرکبیر
رضا قنبری
نهم - سلماس
میانگین تراز کانونی: 5190
 
تيزهوشان
اروميه_ شهید بهشتی
سالار آهنگری کهنه شهری
نهم - سلماس
میانگین تراز کانونی: 4908
 
نمونه دولتي
سلماس_ امیرکبیر