خوي

خوي - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


علی الهیارلو
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5598
 
تيزهوشان
خوي_ علامه حلی-خوی ( پسرانه )
اکبر پورسامان
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5952
 
نمونه دولتي
خوي_ مدرس-خوی ( پسرانه )
علی علیلو
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5392
 
نمونه دولتي
خوي_ مدرس-خوی ( پسرانه )
عرفان درستی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6181
 
تيزهوشان
خوي_ علامه حلی-خوی ( پسرانه )
محمدرحیم نادرعلی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5594
 
تيزهوشان
خوي_ علامه حلی-خوی ( پسرانه )
رضا احمدی نیا
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5925
 
نمونه دولتي
خوي_ مدرس-خوی ( پسرانه )
سکینه آرین پور
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5707
 
نمونه دولتي
خوي_ شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
محمدرضا قمری اصل
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5717
 
نمونه دولتي
خوي_ مدرس-خوی ( پسرانه )
مهسا عدالت فر
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5479
 
نمونه دولتي
خوي_ شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
امیرحسین مهدیقلی زاده
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5053
 
نمونه دولتي
اروميه_ شهید امینی-هنرستان
مصطفی خانعلی لو
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6072
 
تيزهوشان
خوي_ علامه حلی-خوی ( پسرانه )
علی رشیدنیا
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5740
 
تيزهوشان
خوي_ علامه حلی-خوی ( پسرانه )
مهدی صمدی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6003
 
نمونه دولتي
خوي_ مدرس-خوی ( پسرانه )
فاطمه حاجی حسینلو
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5521
 
نمونه دولتي
خوي_ شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
زهرا مهدی زاده
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5326
 
نمونه دولتي
خوي_ شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
شهاب علیزاده آجایی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5105
 
نمونه دولتي
اروميه_ شهید امینی-هنرستان
محمدامین گردشخواه
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5559
 
نمونه دولتي
خوي_ مدرس-خوی ( پسرانه )
محمدامین خلیل پور
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5589
 
نمونه دولتي
خوي_ مدرس-خوی ( پسرانه )
زهرا رحیم زادگان
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5285
 
نمونه دولتي
خوي_ شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
مهسا علی نژاد
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5673
 
نمونه دولتي
خوي_ شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
کیمیا چشم آذر
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5825
 
نمونه دولتي
خوي_ شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
حورا علی همتی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4850
 
نمونه دولتي
خوي_ شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
فرشته خردمندی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6012
 
نمونه دولتي
خوي_ شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
پروانه رضایی بدرش
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4876
 
نمونه دولتي
خوي_ شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
مهدی رضایی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6142
 
تيزهوشان
خوي_ علامه حلی-خوی ( پسرانه )
امیرعلی دولتخواه
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6065
 
نمونه دولتي
خوي_ مدرس-خوی ( پسرانه )
عیسی حسن زاده خزاعی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4152
 
نمونه دولتي
خوي_ مدرس-خوی ( پسرانه )
فاطمه خلخالی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5845
 
نمونه دولتي
خوي_ شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
فرشاد پاشالو
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5579
 
نمونه دولتي
خوي_ مدرس-خوی ( پسرانه )
صدف آماجی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5954
 
نمونه دولتي
خوي_ شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
شیوا توتونچیان
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4536
 
نمونه دولتي
خوي_ شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
محمد درستی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5935
 
تيزهوشان
خوي_ علامه حلی-خوی ( پسرانه )
فاطمه صمدلو
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5360
 
نمونه دولتي
خوي_ شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
علی ایرانی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5025
 
نمونه دولتي
خوي_ مدرس-خوی ( پسرانه )
نگین جهانبانی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5378
 
نمونه دولتي
خوي_ شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
آرمین جلیل زاده
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6102
 
تيزهوشان
خوي_ علامه حلی-خوی ( پسرانه )
کوثر عباس زاده
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5131
 
نمونه دولتي
خوي_ شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
مرتضی فعله چوبانلو
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5387
 
نمونه دولتي
خوي_ مدرس-خوی ( پسرانه )
حسین مقنی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5441
 
نمونه دولتي
خوي_ مدرس-خوی ( پسرانه )
سیدبهنام علیزاده فنایلو
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5395
 
نمونه دولتي
خوي_ مدرس-خوی ( پسرانه )
امیر باقری
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5057
 
نمونه دولتي
خوي_ مدرس-خوی ( پسرانه )
امیرحسین محمدی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5435
 
نمونه دولتي
خوي_ مدرس-خوی ( پسرانه )
سیدعرفان حسنی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5695
 
نمونه دولتي
خوي_ مدرس-خوی ( پسرانه )
فاطمه امینیان
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5166
 
نمونه دولتي
خوي_ شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
حدیث درستی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5532
 
نمونه دولتي
خوي_ شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
امیرمحمد طالبی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4494
 
نمونه دولتي
خوي_ مدرس-خوی ( پسرانه )
علیرضا حاجی زاده
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5573
 
تيزهوشان
خوي_ علامه حلی-خوی ( پسرانه )
سمانه پناهی مقدم
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5460
 
نمونه دولتي
خوي_ شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
محدثه معصومی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4972
 
نمونه دولتي
خوي_ شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
فاطمه عابدینی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5768
 
نمونه دولتي
خوي_ شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
محمدرضا قربانی زنگلانی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5830
 
نمونه دولتي
خوي_ مدرس-خوی ( پسرانه )
مریم سعیدزاده اسکویی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4710
 
نمونه دولتي
خوي_ شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
کوثر عبداله زاده عیش آباد
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5226
 
نمونه دولتي
خوي_ شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
فاطمه مرادلو
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5381
 
نمونه دولتي
خوي_ شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
نگین دودانی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5392
 
نمونه دولتي
خوي_ شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
آیلین علوی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5202
 
نمونه دولتي
خوي_ شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
مریم قینرلو
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5916
 
نمونه دولتي
خوي_ شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
کوثر گلوانی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5961
 
نمونه دولتي
خوي_ شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
فاطمه رضانژاد
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5027
 
نمونه دولتي
خوي_ شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
سجاد بداقی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5156
 
نمونه دولتي
خوي_ مدرس-خوی ( پسرانه )
علی حاتم زاد
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5807
 
تيزهوشان
خوي_ علامه حلی-خوی ( پسرانه )
زهرا نریمانی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5507
 
نمونه دولتي
خوي_ شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
مجید مصطفایی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5619
 
نمونه دولتي
خوي_ مدرس-خوی ( پسرانه )
حسن علیزاده
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5015
 
نمونه دولتي
خوي_ مدرس-خوی ( پسرانه )
سهیل نهضتی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5386
 
نمونه دولتي
خوي_ مدرس-خوی ( پسرانه )
صدرا صلاحی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5247
 
نمونه دولتي
خوي_ مدرس-خوی ( پسرانه )
ثمین طایفه ستاری
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5120
 
نمونه دولتي
خوي_ شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
امیرحسین قاسمی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5758
 
تيزهوشان
خوي_ علامه حلی-خوی ( پسرانه )
احسان الیاسلو
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5885
 
نمونه دولتي
خوي_ مدرس-خوی ( پسرانه )
محمد علیقلی پور
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5449
 
نمونه دولتي
خوي_ مدرس-خوی ( پسرانه )
توحید کریم پور
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5234
 
نمونه دولتي
خوي_ مدرس-خوی ( پسرانه )
حمیدرضا پرهیزکار
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5636
 
نمونه دولتي
خوي_ مدرس-خوی ( پسرانه )
علی پورمحمد
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5714
 
نمونه دولتي
خوي_ مدرس-خوی ( پسرانه )
مایده عرصهء
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5386
 
نمونه دولتي
خوي_ شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
یاسین احمدی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5962
 
نمونه دولتي
خوي_ مدرس-خوی ( پسرانه )
کوثر گل صنم لو
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5852
 
نمونه دولتي
خوي_ شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
برهان ارونقی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5894
 
نمونه دولتي
خوي_ مدرس-خوی ( پسرانه )
مهدی رستمی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5373
 
نمونه دولتي
خوي_ مدرس-خوی ( پسرانه )
کوثر خوشبخت
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5264
 
نمونه دولتي
خوي_ شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
مهدی محمدزاده بیگدرویش
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5858
 
نمونه دولتي
خوي_ مدرس-خوی ( پسرانه )
آذین سلمان زاده
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5652
 
نمونه دولتي
خوي_ شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
سالار اصغرنژاد
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5082
 
نمونه دولتي
خوي_ مدرس-خوی ( پسرانه )
مبین عالی زاده
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5090
 
نمونه دولتي
خوي_ مدرس-خوی ( پسرانه )
امیرحسین رستم لو
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4872
 
نمونه دولتي
خوي_ مدرس-خوی ( پسرانه )
امیررضا خضرلو
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5751
 
نمونه دولتي
خوي_ مدرس-خوی ( پسرانه )
آرمان نمازی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6135
 
نمونه دولتي
خوي_ مدرس-خوی ( پسرانه )
محمدامین نعمتی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5461
 
نمونه دولتي
خوي_ مدرس-خوی ( پسرانه )
موید مصیب زاده
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5181
 
نمونه دولتي
خوي_ مدرس-خوی ( پسرانه )
زهرا علمی لو
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5738
 
نمونه دولتي
خوي_ شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
امیرحسین حاتمی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5221
 
نمونه دولتي
خوي_ مدرس-خوی ( پسرانه )
هادی حسن زاده
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5112
 
نمونه دولتي
خوي_ مدرس-خوی ( پسرانه )
آی ناز قاسمی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5720
 
نمونه دولتي
خوي_ شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
حسین مهدی زاده
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4280
 
نمونه دولتي
خوي_ مدرس-خوی ( پسرانه )
حسن مهدی زاده
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4368
 
نمونه دولتي
خوي_ مدرس-خوی ( پسرانه )
معین شکارلو
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5629
 
تيزهوشان
خوي_ علامه حلی-خوی ( پسرانه )
محمد علیلو
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5191
 
نمونه دولتي
خوي_ مدرس-خوی ( پسرانه )
محمدجواد پناهیان
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5425
 
نمونه دولتي
خوي_ مدرس-خوی ( پسرانه )
امیرحسین درستی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4692
 
نمونه دولتي
خوي_ مدرس-خوی ( پسرانه )
سجاد تقی زاده
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4528
 
نمونه دولتي
اروميه_ شهید امینی-هنرستان
محمدامین عالی نیا
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4735
 
نمونه دولتي
خوي_ مدرس-خوی ( پسرانه )
امیرحسین گنجعلی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4459
 
نمونه دولتي
اروميه_ شهید امینی-هنرستان
سجاد کاظمی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5539
 
نمونه دولتي
خوي_ مدرس-خوی ( پسرانه )
محمدباقر مندالی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5132
 
نمونه دولتي
خوي_ مدرس-خوی ( پسرانه )
میراسماعیل میرکاظم زاده
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5612
 
نمونه دولتي
خوي_ مدرس-خوی ( پسرانه )
مهران زینالی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5970
 
نمونه دولتي
خوي_ مدرس-خوی ( پسرانه )
عرفان زکی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5634
 
نمونه دولتي
خوي_ مدرس-خوی ( پسرانه )
مسعود آقاسی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5195
 
نمونه دولتي
خوي_ مدرس-خوی ( پسرانه )
میرحسین مظلومی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5459
 
نمونه دولتي
خوي_ مدرس-خوی ( پسرانه )
محمد شاه حسینلو
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4582
 
نمونه دولتي
خوي_ مدرس-خوی ( پسرانه )
حامد میدانلو
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5228
 
نمونه دولتي
خوي_ مدرس-خوی ( پسرانه )
طاها مهان دوست
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5337
 
نمونه دولتي
خوي_ مدرس-خوی ( پسرانه )