آران و بيدگل

آران و بيدگل - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


سید حسن فخریان آرانی
نهم - آران و بيدگل
میانگین تراز کانونی: 5531
 
تيزهوشان
كاشان_ شهیدبهشتی
حسین عبدالواسعی بیدگلی
نهم - آران و بيدگل
میانگین تراز کانونی: 5552
 
تيزهوشان
كاشان_ شهیدبهشتی
زهرا پامیلی
نهم - آران و بيدگل
میانگین تراز کانونی: 4527
 
تيزهوشان
كاشان_ فرزانگان
محسن عربیان
نهم - آران و بيدگل
میانگین تراز کانونی: 5910
 
تيزهوشان
كاشان_ شهیدبهشتی
سجاد صالحی
نهم - آران و بيدگل
میانگین تراز کانونی: 6380
 
تيزهوشان
كاشان_ شهیدبهشتی
علی بیگانه
نهم - آران و بيدگل
میانگین تراز کانونی: 5460
 
تيزهوشان
كاشان_ شهیدبهشتی
کوثر گل آرایی
نهم - آران و بيدگل
میانگین تراز کانونی: 5117
 
تيزهوشان
كاشان_ فرزانگان