باغ بهادران

باغ بهادران - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


امیر حسین شمس
نهم - باغ بهادران
میانگین تراز کانونی: 5818
 
نمونه دولتي
باغ بهادران_ فضیلی
علیرضا شمس
نهم - باغ بهادران
میانگین تراز کانونی: 6292
 
تيزهوشان
اصفهان_ شهیداژه ای 2
عاطفه علی محمدی
نهم - باغ بهادران
میانگین تراز کانونی: 5675
 
نمونه دولتي
اصفهان_ فرزانگان امین
امیر عباس حیدری
نهم - باغ بهادران
میانگین تراز کانونی: 5346
 
نمونه دولتي
باغ بهادران_ فضیلی
محمد مهدی محمدی
نهم - باغ بهادران
میانگین تراز کانونی: 4636
 
نمونه دولتي
باغ بهادران_ فضیلی
یاسین مجیدی
نهم - باغ بهادران
میانگین تراز کانونی: 4675
 
نمونه دولتي
باغ بهادران_ فضیلی
مازیار محمدی
نهم - باغ بهادران
میانگین تراز کانونی: 6361
 
نمونه دولتي
باغ بهادران_ فضیلی
علیرضا عباسی
نهم - باغ بهادران
میانگین تراز کانونی: 4468
 
نمونه دولتي
باغ بهادران_ فضیلی
معین طاهری
نهم - باغ بهادران
میانگین تراز کانونی: 4125
 
نمونه دولتي
باغ بهادران_ فضیلی
محمد ظهیری
نهم - باغ بهادران
میانگین تراز کانونی: 5076
 
نمونه دولتي
باغ بهادران_ فضیلی
حمیدرضا مددی
نهم - باغ بهادران
میانگین تراز کانونی: 4699
 
نمونه دولتي
باغ بهادران_ فضیلی
محمدرضا امینی
نهم - باغ بهادران
میانگین تراز کانونی: 4349
 
نمونه دولتي
باغ بهادران_ فضیلی
علی فرجی
نهم - باغ بهادران
میانگین تراز کانونی: 5331
 
نمونه دولتي
باغ بهادران_ فضیلی
مهدی شهریاری
نهم - باغ بهادران
میانگین تراز کانونی: 4554
 
نمونه دولتي
باغ بهادران_ فضیلی
سعید صفری
نهم - باغ بهادران
میانگین تراز کانونی: 4718
 
نمونه دولتي
باغ بهادران_ فضیلی
علیرضا خوشبخت
نهم - باغ بهادران
میانگین تراز کانونی: 5649
 
نمونه دولتي
باغ بهادران_ فضیلی