فولاد شهر

فولاد شهر - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


نرگس رحیمی
نهم - فولاد شهر
میانگین تراز کانونی: 5877
 
تيزهوشان
نجف آباد_ فرزانگان
محمدرضا رییسی بیدکانی
نهم - فولاد شهر
میانگین تراز کانونی: 5911
 
تيزهوشان
نجف آباد_ شهید اژه ای
علی قادری حصاری
نهم - فولاد شهر
میانگین تراز کانونی: 6169
 
تيزهوشان
نجف آباد_ شهید اژه ای