گلپايگان

گلپايگان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


یگانه حاج نوروزی
نهم - گلپايگان
میانگین تراز کانونی: 6452
 
تيزهوشان
نجف آباد_ فرزانگان
محمد جمالی
نهم - گلپايگان
میانگین تراز کانونی: 6609
 
تيزهوشان
نجف آباد_ شهید اژه ای