نجف آباد

نجف آباد - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


مریم ابراهیم زاده
نهم - نجف آباد
میانگین تراز کانونی: 5330
 
تيزهوشان
اصفهان_ فرزانگان خمینی شهر
آلا عابدینی نجف آبادی
نهم - نجف آباد
میانگین تراز کانونی: 5057
 
تيزهوشان
نجف آباد_ فرزانگان
عباس باورصاد جهانگیریان
نهم - نجف آباد
میانگین تراز کانونی: 5704
 
تيزهوشان
نجف آباد_ شهید اژه ای