شهرضا

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی شهرضا سال 95


محمدمهدی نجاری
نهم - شهرضا
میانگین تراز کانونی: 5155
 
نمونه دولتي
شهرضا_ شهید همت