كاشان

كاشان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


سمیرا مظاهری
نهم - كاشان
میانگین تراز کانونی: 5657
 
تيزهوشان
كاشان_ فرزانگان
سیدعلی مومنی
نهم - كاشان
میانگین تراز کانونی: 6016
 
تيزهوشان
كاشان_ شهیدبهشتی
مجید قادری
نهم - كاشان
میانگین تراز کانونی: 5778
 
تيزهوشان
كاشان_ شهیدبهشتی
شیما آبیاتی
نهم - كاشان
میانگین تراز کانونی: 5609
 
تيزهوشان
كاشان_ فرزانگان