اصفهان

اصفهان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


مهلا رزمگاه
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5887
 
نمونه دولتي
اصفهان_ خرم
ساحل سرابی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5201
 
نمونه دولتي
اصفهان_ فرزانگان امین
شیدا رضایی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5428
 
نمونه دولتي
اصفهان_ خرم
نگین پورعسگری
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 4956
 
نمونه دولتي
اصفهان_ فرزانگان امین
فرناز آقاداود
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6730
 
نمونه دولتي
اصفهان_ فرزانگان امین
محدثه محمدی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6055
 
تيزهوشان
اصفهان_ خدیجه کبری
سیما گل افشان
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6172
 
نمونه دولتي
اصفهان_ فرزانگان امین
مهسا جلالی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5897
 
نمونه دولتي
اصفهان_ سید ساعد هاشمی
نگین بابایی م
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5504
 
تيزهوشان
اصفهان_ خدیجه کبری
فاطمه ابوطالبیان
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5236
 
نمونه دولتي
اصفهان_ خرم