ايذه

ايذه - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


سینا خواجوی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5722
 
تيزهوشان
ايذه_ شهید بهشتی
شاهین کیانپور
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 4520
 
تيزهوشان
ايذه_ شهید بهشتی
مرتضی احمدی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 6291
 
تيزهوشان
ايذه_ شهید بهشتی
زهره احمدی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 4698
 
نمونه دولتي
ايذه_ شایستگان
فاطمه مرادی مهر
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 6042
 
نمونه دولتي
ايذه_ شایستگان
ابراهیم البرزی پور
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 4601
 
نمونه دولتي
ايذه_ علاقمندان
ساسان سعیدی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 4719
 
نمونه دولتي
ايذه_ علاقمندان
علی صحنی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5046
 
نمونه دولتي
ايذه_ علاقمندان
رضا مردانی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 6286
 
تيزهوشان
ايذه_ شهید بهشتی
ابراهیم احمدی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5728
 
تيزهوشان
ايذه_ شهید بهشتی
سید طه موسوی خادمی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5462
 
تيزهوشان
ايذه_ شهید بهشتی
میثاق طهماسبی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 4661
 
نمونه دولتي
ايذه_ علاقمندان
شایان عباس زاده
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5882
 
تيزهوشان
ايذه_ شهید بهشتی
کاویان عالی پور
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5837
 
تيزهوشان
ايذه_ شهید بهشتی
سیدمحمد سهراب نژاد
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5657
 
نمونه دولتي
ايذه_ علاقمندان
نرگس البرزی پور
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5756
 
نمونه دولتي
اهواز_ نورا
محمدامین مقصودی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5237
 
تيزهوشان
ايذه_ شهید بهشتی
افشین جلیلی موردغفاری
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5548
 
تيزهوشان
ايذه_ شهید بهشتی
رخشا کریمی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5225
 
نمونه دولتي
ايذه_ شایستگان
امیر سرقلی نوترکی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5784
 
نمونه دولتي
ايذه_ علاقمندان
امیرعباس سعید
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5135
 
نمونه دولتي
ايذه_ علاقمندان
کوثر اورک
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 4938
 
نمونه دولتي
ايذه_ شایستگان
نادیا طهماسبی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5559
 
نمونه دولتي
ايذه_ شایستگان
سید محمدجواد حسینی فالحی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 4898
 
تيزهوشان
ايذه_ شهید بهشتی
علی احمدی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5202
 
تيزهوشان
ايذه_ شهید بهشتی
حسین کیانی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 4857
 
نمونه دولتي
ايذه_ علاقمندان
علیرضا اسماعیلی پور
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 4299
 
نمونه دولتي
ايذه_ علاقمندان
فرشته اورکی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5174
 
نمونه دولتي
ايذه_ شایستگان
ابراهیم نوروزی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 4188
 
نمونه دولتي
ايذه_ علاقمندان
ملیکا احمدی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 4546
 
نمونه دولتي
ايذه_ شایستگان
سیده شکوفه موسوی ده موردی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 4443
 
نمونه دولتي
ايذه_ شایستگان
حمیدرضا عالی محمدی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 4526
 
نمونه دولتي
ايذه_ علاقمندان
آرمیتا احمدپوری
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 4683
 
نمونه دولتي
ايذه_ شایستگان
علیرضا صارم
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 4868
 
تيزهوشان
ايذه_ شهید بهشتی
علی سلطانی فرد
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 4186
 
نمونه دولتي
ايذه_ علاقمندان