رامهرمز

رامهرمز - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


مهدی خندستانی
نهم - رامهرمز
میانگین تراز کانونی: 5864
 
تيزهوشان
اهواز_ طلایه دار
علی نعمت الهی
نهم - رامهرمز
میانگین تراز کانونی: 5962
 
تيزهوشان
اهواز_ طلایه داران
علیرضا هرمزی نژاد
نهم - رامهرمز
میانگین تراز کانونی: 5405
 
تيزهوشان
اهواز_ طلایه داران