شوش دانيال

شوش دانيال - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


منصور قماشی
نهم - شوش دانيال
میانگین تراز کانونی: 5431
 
تيزهوشان
دزفول_ شیخ انصاری
مهدی فروغی راد
نهم - شوش دانيال
میانگین تراز کانونی: 4064
 
نمونه دولتي
شوش دانيال_ دانشمند
مریم علم مسجدسلیمان
نهم - شوش دانيال
میانگین تراز کانونی: 4844
 
نمونه دولتي
شوش دانيال_ دانشوران
پروین نادی
نهم - شوش دانيال
میانگین تراز کانونی: 5612
 
نمونه دولتي
شوش دانيال_ دانشوران
کوثر لطیفی
نهم - شوش دانيال
میانگین تراز کانونی: 4172
 
نمونه دولتي
شوش دانيال_ دانشوران
میثم خردی
نهم - شوش دانيال
میانگین تراز کانونی: 3642
 
نمونه دولتي
شوش دانيال_ دانشمند
محمدامین خنیفر
نهم - شوش دانيال
میانگین تراز کانونی: 3849
 
نمونه دولتي
شوش دانيال_ دانشمند
غزل صادقی راد
نهم - شوش دانيال
میانگین تراز کانونی: 4618
 
نمونه دولتي
شوش دانيال_ دانشوران
مبینا نژادحسینیان
نهم - شوش دانيال
میانگین تراز کانونی: 5451
 
تيزهوشان
انديمشك_ فرزانگان
مهردخت ممبینی
نهم - شوش دانيال
میانگین تراز کانونی: 6070
 
نمونه دولتي
شوش دانيال_ دانشوران
فاطمه کرمیان
نهم - شوش دانيال
میانگین تراز کانونی: 5640
 
نمونه دولتي
شوش دانيال_ دانشوران
فاطمه چراغ چشم
نهم - شوش دانيال
میانگین تراز کانونی: 5151
 
نمونه دولتي
شوش دانيال_ دانشوران
محمد حسن زاده
نهم - شوش دانيال
میانگین تراز کانونی: 4254
 
نمونه دولتي
شوش دانيال_ دانشمند
فاطمه عسکری نژاد
نهم - شوش دانيال
میانگین تراز کانونی: 4202
 
نمونه دولتي
شوش دانيال_ دانشوران
زهرا ملکی
نهم - شوش دانيال
میانگین تراز کانونی: 5165
 
نمونه دولتي
شوش دانيال_ دانشوران
ریحانه معلا
نهم - شوش دانيال
میانگین تراز کانونی: 5437
 
نمونه دولتي
شوش دانيال_ دانشوران
نهال بدوی
نهم - شوش دانيال
میانگین تراز کانونی: 4956
 
نمونه دولتي
شوش دانيال_ دانشوران
نازنین شفیعی راد
نهم - شوش دانيال
میانگین تراز کانونی: 4052
 
نمونه دولتي
شوش دانيال_ دانشوران
محمد امین پارسا نژاد
نهم - شوش دانيال
میانگین تراز کانونی: 3803
 
نمونه دولتي
شوش دانيال_ دانشمند