شوشتر

شوشتر - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


علی نبوی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5154
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
آتنا کجباف
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5163
 
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
فاطمه عبدالهی آرپناهی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5369
 
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
حدیث سجادی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5827
 
تيزهوشان
شوشتر_ فرزانگان
اعظم شیرالی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5393
 
تيزهوشان
شوشتر_ فرزانگان
مهدی اموایی زاده
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4712
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
رضا باورسادبارون
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5241
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
امیر حسین سرابی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4736
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
فاطمه دیلمی زاده
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4362
 
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
فرزانه ذاکر
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5414
 
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
آرمان احمد سمالی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4750
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
رضا محمدی پور
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4987
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
محمد صابری فر
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4325
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
علی ریوفی نیا
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5019
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
سام زراسوند توشمال پور
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4523
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
امیر رضا افتخار
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4552
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
علی نیسی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 6085
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
شایسته میثاقی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4385
 
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
اشکان منجزی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5399
 
تيزهوشان
شوشتر_ طلایه داران
سینا مراد زاده
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4236
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
رضا قربانی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4847
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
فاطمه حسین پور
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4440
 
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
فاطمه شیرالی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5298
 
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
سجاد اکبری
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5182
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
محمد شکیبا منش
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5210
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
محسن فرجی ارپناهی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5638
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
غزل مرادزاده
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4519
 
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
سیده فاطمه عسکری
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4883
 
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
محمد احمدی بافنده
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4768
 
تيزهوشان
شوشتر_ طلایه داران
عباس باقری گله
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4791
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
محمد جهانگیری بابادی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4516
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
سعید نجفی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5687
 
تيزهوشان
شوشتر_ طلایه داران
نرگس محسنی راد
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5033
 
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
امین رضا فرشیدی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5220
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
امیرمحمد تابع
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4576
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
رضا مقامی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4567
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
مطهره تفنگساز
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4141
 
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
مهزیار زلقی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5092
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
رضا بسطامی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5178
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
فروغ بهداروند
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4941
 
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
علی جوکار
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4258
 
نمونه دولتي
شوشتر_ هنرستان حاج افشار
آرمین رحیمی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4740
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
ستایش جادی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4493
 
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
حدیث ولی عرب
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4627
 
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
نرگس حسونی نزاد
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5108
 
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
رضا مقامی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4106
 
نمونه دولتي
گتوند_ شهيد احمدي روشن
سید روزبه صدرایی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4939
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
شایان بساک
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4709
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
نگین چرخاب ساز زاده
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5857
 
تيزهوشان
شوشتر_ فرزانگان
نجمه بهمنی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5260
 
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
امین سلطانیان
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5439
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
مریم میان آبی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4464
 
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
یگانه مطوفی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5259
 
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
فاطمه چهارلنگی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4751
 
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
یاسمن چهارلنگی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5335
 
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
علیرضا چراغچی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5096
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
انیس افضلان
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4520
 
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
نازنین محمدی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5428
 
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
محمد طلایی زاده
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5209
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
سهیل جولایی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5143
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
پوریا بهداروند
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5292
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
دانیال سلیمانی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4860
 
نمونه دولتي
شوشتر_ هنرستان حاج افشار
میکاییل احمدی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4286
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
سارا افشاری
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4963
 
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
نگار رحیم پور
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4889
 
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
یزدان نجف پور
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4491
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
سامان مقامی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4616
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
امید داودی اصل
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4241
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
ضیاءالدین محمد زاده
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4073
 
نمونه دولتي
شوشتر_ هنرستان حاج افشار
امیر حسین علیزاده
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4366
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
محمدرضا مقامی حیدر
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4272
 
نمونه دولتي
شوشتر_ هنرستان حاج افشار
کیارش اسد نژاد
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4174
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
مبینا زارعی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4732
 
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
فاطمه جعفری
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5285
 
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
آمنه نظری زاده
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4539
 
نمونه دولتي
دزفول_ رضوان
نگین ناصری
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4720
 
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
علی رضا کریمی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5286
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
علیرضا نیک افروز
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5854
 
تيزهوشان
شوشتر_ طلایه داران
محمد لرزانی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 6089
 
تيزهوشان
شوشتر_ طلایه داران
رضا علیزاده مالکی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4561
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
محمد رضا سعدی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4447
 
نمونه دولتي
شوشتر_ هنرستان حاج افشار
امین مقدس پور
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4446
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
سید علی اصغر موسوی معلم
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4946
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
کامران صالحی وند
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 3939
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
فاطمه امیری
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4702
 
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
حسین انصاری
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 3935
 
نمونه دولتي
شوشتر_ هنرستان حاج افشار
فاطمه ترکی زاده
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5248
 
تيزهوشان
شوشتر_ فرزانگان
فردوس ندایی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4744
 
نمونه دولتي
گتوند_ خليج فارس
سجاد موسی زاده
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 3971
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
امیر حسین مختاربند
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4759
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
نازنین رضایی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4571
 
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان