قائميه

قائميه - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


پونه نجفی
نهم - قائميه
میانگین تراز کانونی: 6017
 
نمونه دولتي
كازرون_ بانوسلامی
مهدی ساسانی پور
نهم - قائميه
میانگین تراز کانونی: 5935
 
نمونه دولتي
كازرون_ سعادت
محمدرضا یوسفی
نهم - قائميه
میانگین تراز کانونی: 4960
 
نمونه دولتي
شيراز_ شهيد بهشتي
ابوالفضل هوشمندی
نهم - قائميه
میانگین تراز کانونی: 4586
 
نمونه دولتي
كازرون_ سعادت
رضا رییسی
نهم - قائميه
میانگین تراز کانونی: 5155
 
نمونه دولتي
كازرون_ سعادت
مریم افراسیابی
نهم - قائميه
میانگین تراز کانونی: 5712
 
نمونه دولتي
كازرون_ بانوسلامی
رعنا پراکند
نهم - قائميه
میانگین تراز کانونی: 4830
 
نمونه دولتي
كازرون_ بانوسلامی