فراشبند

فراشبند - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


علیرضا دهقان
نهم - فراشبند
میانگین تراز کانونی: 5650
 
نمونه دولتي
كازرون_ سعادت
شهاب شمشیری
نهم - فراشبند
میانگین تراز کانونی: 5282
 
نمونه دولتي
كازرون_ سعادت
سارا جوکار
نهم - فراشبند
میانگین تراز کانونی: 5995
 
نمونه دولتي
كازرون_ بانوسلامی
مریم آموزگار
نهم - فراشبند
میانگین تراز کانونی: 5717
 
نمونه دولتي
كازرون_ بانوسلامی
رویا منصوری
نهم - فراشبند
میانگین تراز کانونی: 4884
 
نمونه دولتي
كازرون_ بانوسلامی
محمدرضا قربانیان
نهم - فراشبند
میانگین تراز کانونی: 4566
 
نمونه دولتي
كازرون_ سعادت
مجید نوروزی
نهم - فراشبند
میانگین تراز کانونی: 4388
 
نمونه دولتي
كازرون_ سعادت
فایزه جوکار
نهم - فراشبند
میانگین تراز کانونی: 4912
 
نمونه دولتي
كازرون_ بانوسلامی