قير و كارزين

قير و كارزين - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


سید علی حسینی قیری
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 4772
 
نمونه دولتي
قير و كارزين_ اقبال لاهوري
پوریا ابراهیمی قیری
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 5177
 
نمونه دولتي
قير و كارزين_ اقبال لاهوري
علی علیزاده فرد
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 4293
 
نمونه دولتي
قير و كارزين_ اقبال لاهوري
رضا موالی
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 5512
 
نمونه دولتي
قير و كارزين_ اقبال لاهوري
رضا آقا تکش
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 5165
 
نمونه دولتي
شيراز_ شهيد بهشتي
پدرام عباسی
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 4630
 
نمونه دولتي
قير و كارزين_ اقبال لاهوري
هانیه تیموری سرچشمه
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 4307
 
نمونه دولتي
قير و كارزين_ پيامبر اعظم
علی کیانی
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 4556
 
نمونه دولتي
شيراز_ شهيد بهشتي
عرفان کریمی
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 4927
 
نمونه دولتي
شيراز_ شهيد بهشتي
صهبا قاید
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 4353
 
نمونه دولتي
قير و كارزين_ پيامبر اعظم
رضا افسری
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 6053
 
نمونه دولتي
شيراز_ شهيد بهشتي
رضا قنبری قیری
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 4232
 
نمونه دولتي
قير و كارزين_ اقبال لاهوري
رضا موزیری
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 5421
 
نمونه دولتي
قير و كارزين_ اقبال لاهوري
محمد جواد محمدی
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 4378
 
نمونه دولتي
قير و كارزين_ اقبال لاهوري
مریم رمضانی
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 4819
 
نمونه دولتي
قير و كارزين_ پيامبر اعظم
محمد امین صفری
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 5065
 
نمونه دولتي
قير و كارزين_ اقبال لاهوري
انسیه محمدی
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 4611
 
نمونه دولتي
قير و كارزين_ پيامبر اعظم
سیده درسا بحرانی
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 4340
 
نمونه دولتي
قير و كارزين_ پيامبر اعظم
فرنوش نامجو
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 5237
 
نمونه دولتي
قير و كارزين_ پيامبر اعظم
سیده مریم هاشمی
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 4348
 
نمونه دولتي
قير و كارزين_ پيامبر اعظم
زهرا توکلی
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 4319
 
نمونه دولتي
قير و كارزين_ پيامبر اعظم
علیرضا صادقی
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 4517
 
نمونه دولتي
قير و كارزين_ اقبال لاهوري
محمد رحمانی سرچشمه
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 4594
 
نمونه دولتي
قير و كارزين_ اقبال لاهوري
هدی دیانت
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 5185
 
نمونه دولتي
قير و كارزين_ پيامبر اعظم
زهرا نعمتی
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 5372
 
نمونه دولتي
قير و كارزين_ پيامبر اعظم
مریم کاظمی
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 4842
 
نمونه دولتي
قير و كارزين_ پيامبر اعظم
محمد زاهد پور
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 3704
 
نمونه دولتي
قير و كارزين_ اقبال لاهوري
سید محمد امین رضوی قیری
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 4825
 
نمونه دولتي
قير و كارزين_ اقبال لاهوري
قایم نوشادی
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 4383
 
نمونه دولتي
قير و كارزين_ اقبال لاهوري
سید محمد علوی
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 3826
 
نمونه دولتي
قير و كارزين_ اقبال لاهوري
علیرضا رضایی
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 4274
 
نمونه دولتي
قير و كارزين_ اقبال لاهوري
علیرضا طاهری
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 4243
 
نمونه دولتي
قير و كارزين_ اقبال لاهوري
رضا قاسمی
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 3944
 
نمونه دولتي
قير و كارزين_ اقبال لاهوري
ابوالفضل روستا
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 4126
 
نمونه دولتي
قير و كارزين_ اقبال لاهوري
مهدی افخمی موصلو
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 4526
 
نمونه دولتي
شيراز_ شهيد بهشتي
رضا شعبانی
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 4725
 
نمونه دولتي
قير و كارزين_ اقبال لاهوري
علیرضا جعفری
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 4617
 
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
سیروس قنبری
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 5210
 
نمونه دولتي
شيراز_ شهيد بهشتي
یاسین امیری
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 4214
 
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح