خرم‌بيد

خرم‌بيد - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


شهاب الدین قاسمی
نهم - خرم‌بيد
میانگین تراز کانونی: 6127
 
نمونه دولتي
خرم‌بيد_ ولی عصر (عج)
ایمان کریمی خرمی
نهم - خرم‌بيد
میانگین تراز کانونی: 6234
 
نمونه دولتي
خرم‌بيد_ ولی عصر (عج)
حمیدرضا ساریخانی
نهم - خرم‌بيد
میانگین تراز کانونی: 4522
 
نمونه دولتي
خرم‌بيد_ ولی عصر (عج)
محمد اکرمی
نهم - خرم‌بيد
میانگین تراز کانونی: 4778
 
نمونه دولتي
خرم‌بيد_ ولی عصر (عج)
میلاد لشکری مهرآبادی
نهم - خرم‌بيد
میانگین تراز کانونی: 5155
 
نمونه دولتي
خرم‌بيد_ ولی عصر (عج)
آرش فلاح تفتی
نهم - خرم‌بيد
میانگین تراز کانونی: 6621
 
نمونه دولتي
خرم‌بيد_ ولی عصر (عج)
محمد صادق صفی خانی
نهم - خرم‌بيد
میانگین تراز کانونی: 5479
 
نمونه دولتي
خرم‌بيد_ ولی عصر (عج)
علیرضا علمداری
نهم - خرم‌بيد
میانگین تراز کانونی: 6061
 
نمونه دولتي
خرم‌بيد_ ولی عصر (عج)
محمد کریمی خرمی
نهم - خرم‌بيد
میانگین تراز کانونی: 5345
 
نمونه دولتي
خرم‌بيد_ ولی عصر (عج)
حسین شبانی
نهم - خرم‌بيد
میانگین تراز کانونی: 5769
 
نمونه دولتي
خرم‌بيد_ ولی عصر (عج)
محمد مهدی نظری
نهم - خرم‌بيد
میانگین تراز کانونی: 5517
 
نمونه دولتي
خرم‌بيد_ ولی عصر (عج)
فاطمه طیبی
نهم - خرم‌بيد
میانگین تراز کانونی: 5139
 
نمونه دولتي
خرم‌بيد_ حضرت زینب (س)
سارا حبیبی عبدالیوسفی
نهم - خرم‌بيد
میانگین تراز کانونی: 5418
 
نمونه دولتي
خرم‌بيد_ حضرت زینب (س)
مصطفی میرزایی
نهم - خرم‌بيد
میانگین تراز کانونی: 4773
 
نمونه دولتي
خرم‌بيد_ ولی عصر (عج)
علی اکبر نعمتی
نهم - خرم‌بيد
میانگین تراز کانونی: 6436
 
نمونه دولتي
خرم‌بيد_ ولی عصر (عج)
مریم هوشمند کوچی
نهم - خرم‌بيد
میانگین تراز کانونی: 4770
 
نمونه دولتي
خرم‌بيد_ حضرت زینب (س)
محمدمهدی رجایی
نهم - خرم‌بيد
میانگین تراز کانونی: 5866
 
نمونه دولتي
خرم‌بيد_ ولی عصر (عج)
فیروز احمد پور
نهم - خرم‌بيد
میانگین تراز کانونی: 6073
 
نمونه دولتي
خرم‌بيد_ ولی عصر (عج)
محدثه عاشوری
نهم - خرم‌بيد
میانگین تراز کانونی: 5016
 
نمونه دولتي
خرم‌بيد_ حضرت زینب (س)
سیده زهرا حسینی خرمی
نهم - خرم‌بيد
میانگین تراز کانونی: 4475
 
نمونه دولتي
خرم‌بيد_ حضرت زینب (س)
سید ابوالفضل مرتضوی
نهم - خرم‌بيد
میانگین تراز کانونی: 4953
 
نمونه دولتي
خرم‌بيد_ ولی عصر (عج)
کریم محمدی
نهم - خرم‌بيد
میانگین تراز کانونی: 5196
 
نمونه دولتي
خرم‌بيد_ ولی عصر (عج)
سید سپهر حسینی
نهم - خرم‌بيد
میانگین تراز کانونی: 5472
 
نمونه دولتي
خرم‌بيد_ ولی عصر (عج)