استهبان

استهبان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


ریحانه تاج پیکر
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 5439
 
نمونه دولتي
استهبان_ خاتم الانبيا
محمد علی پاکباز
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 4826
 
نمونه دولتي
استهبان_ امام خمینی(ره)
افروز علیشاهی
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 6155
 
نمونه دولتي
استهبان_ خاتم الانبيا
علیرضا عربی
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 6347
 
نمونه دولتي
استهبان_ امام خمینی(ره)
مهسا گنجوری
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 6088
 
نمونه دولتي
استهبان_ خاتم الانبيا
محمد حسین میرابیان
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 5551
 
نمونه دولتي
استهبان_ امام خمینی(ره)
محدثه فرجی
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 5912
 
نمونه دولتي
استهبان_ خاتم الآنبیاء
محسن قوهستانی
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 5215
 
نمونه دولتي
استهبان_ امام خمینی(ره)
مصطفی کبریایی
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 5874
 
نمونه دولتي
استهبان_ امام خمینی(ره)
ستاره ولی زاده اردال
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 4910
 
نمونه دولتي
استهبان_ خاتم الانبيا
زهرا صادقی
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 5750
 
تيزهوشان
لار_ فرزانگان
ریحانه نظری
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 5200
 
نمونه دولتي
استهبان_ خاتم الآنبیاء
یگانه حکمت نیا
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 4968
 
نمونه دولتي
استهبان_ خاتم الآنبیاء
فاطمه سامان
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 5146
 
نمونه دولتي
استهبان_ خاتم الانبيا
مرضیه حلیمی
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 5681
 
نمونه دولتي
استهبان_ خاتم الآنبیاء
شیما لهراسب
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 5233
 
نمونه دولتي
استهبان_ خاتم الآنبیاء
فاطمه حسینی
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 4795
 
نمونه دولتي
استهبان_ خاتم الآنبیاء
محمد کمالی
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 5510
 
نمونه دولتي
استهبان_ امام خمینی(ره)
زهرا زادسیرجان
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 5450
 
نمونه دولتي
استهبان_ خاتم الآنبیاء
مینا یارشناس
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 5328
 
نمونه دولتي
استهبان_ خاتم الانبيا
اسماعیل زارع
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 5035
 
نمونه دولتي
استهبان_ امام خمینی(ره)
محمدعلی شیخعلی
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 5219
 
نمونه دولتي
استهبان_ امام خمینی(ره)
ناعمه خوش اخلاق
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 5338
 
نمونه دولتي
استهبان_ خاتم الآنبیاء
علیرضا زحمت کش
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 4925
 
نمونه دولتي
استهبان_ امام خمینی(ره)
محمد عابدی
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 5397
 
نمونه دولتي
استهبان_ امام خمینی(ره)
علی زهره ای
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 5239
 
نمونه دولتي
استهبان_ امام خمینی(ره)
فاطمه مومن زاده حقیقی
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 4942
 
نمونه دولتي
استهبان_ خاتم الانبيا