كوار

كوار - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


محمد صادق ظریفی
نهم - كوار
میانگین تراز کانونی: 4592
 
نمونه دولتي
شيراز_ رازی
هادی غلامیدولت آبادی
نهم - كوار
میانگین تراز کانونی: 4594
 
نمونه دولتي
شيراز_ رازی
وحید غلامی دولت آبادی
نهم - كوار
میانگین تراز کانونی: 4547
 
نمونه دولتي
شيراز_ رازی
محمد حقیقت
نهم - كوار
میانگین تراز کانونی: 4815
 
نمونه دولتي
شيراز_ رازی