آباده

آباده - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


علیرضا روستا
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5241
 
نمونه دولتي
آباده_ دکتر حسابی
غزاله قنبری
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5625
 
نمونه دولتي
آباده_ ظهیر امامی
علیرضا صادقی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5580
 
نمونه دولتي
آباده_ دکتر حسابی
فاطمه خاکساری
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4992
 
نمونه دولتي
آباده_ ظهیر امامی
علی نوروزی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5412
 
نمونه دولتي
آباده_ دکتر حسابی
آیدا سوادیان خو
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5591
 
نمونه دولتي
آباده_ ظهیر امامی
محمد مهدی همتی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5808
 
نمونه دولتي
آباده_ دکتر حسابی
حدیثه شریفی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5020
 
نمونه دولتي
آباده_ ظهیر امامی
محمد کریمی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4476
 
نمونه دولتي
آباده_ دکتر حسابی
عارف یعقوبی شورباخلو
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5839
 
نمونه دولتي
آباده_ دکتر حسابی
محمد تقی ملایی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5173
 
نمونه دولتي
آباده_ دکتر حسابی
نجمه اقتداری
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5008
 
نمونه دولتي
آباده_ ظهیر امامی
شهروز پوریا مهر
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5095
 
نمونه دولتي
آباده_ دکتر حسابی
علی قسامی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5765
 
نمونه دولتي
آباده_ دکتر حسابی
مهدیس منصوری
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4994
 
نمونه دولتي
آباده_ ظهیر امامی
مهدیه کازرونی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5361
 
نمونه دولتي
آباده_ ظهیر امامی
نرجس صیدالی کوهی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4882
 
نمونه دولتي
آباده_ ظهیر امامی
علی خجسته شورباخلو
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4895
 
نمونه دولتي
آباده_ هنرستان امام خامنه ای
ریحانه فلاح مهر آبادی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5584
 
نمونه دولتي
آباده_ ظهیر امامی
رضا احمدی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5085
 
نمونه دولتي
آباده_ دکتر حسابی
حسین کاوسی مفرد
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4864
 
نمونه دولتي
آباده_ دکتر حسابی
مرجان قاید علی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 6540
 
نمونه دولتي
آباده_ ظهیر امامی
مهرناز ملک مکان
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5508
 
نمونه دولتي
آباده_ ظهیر امامی
سید حسین حسامی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4720
 
نمونه دولتي
آباده_ هنرستان امام خامنه ای
حمید رضا ناظم
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5437
 
نمونه دولتي
آباده_ دکتر حسابی
سیده سارا رجایی رامشه
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5188
 
نمونه دولتي
آباده_ ظهیر امامی
نگین سادات قایم مقامی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4970
 
نمونه دولتي
آباده_ ظهیر امامی
الهام عابدی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5412
 
نمونه دولتي
آباده_ ظهیر امامی
مهدی طالبی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4591
 
نمونه دولتي
آباده_ هنرستان امام خامنه ای
احمد رضا صباحت
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5584
 
نمونه دولتي
آباده_ دکتر حسابی
علی محمد حسینی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5252
 
نمونه دولتي
آباده_ دکتر حسابی
محمد نعمت الهی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5416
 
نمونه دولتي
آباده_ دکتر حسابی
یاسمن اسمعیلی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4527
 
نمونه دولتي
آباده_ ظهیر امامی
الناز علی پور شورباخورلو
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5374
 
نمونه دولتي
آباده_ ظهیر امامی
رضا میرزاوندی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5040
 
نمونه دولتي
آباده_ دکتر حسابی
ریحانه رضایی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5265
 
نمونه دولتي
آباده_ ظهیر امامی
مصطفی صباق
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4787
 
نمونه دولتي
آباده_ دکتر حسابی
دانیال حیدرپناه
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4788
 
نمونه دولتي
آباده_ دکتر حسابی
سید احمد رضا حسینی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4490
 
نمونه دولتي
آباده_ هنرستان امام خامنه ای
فایزه عسکریان
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4690
 
نمونه دولتي
آباده_ ظهیر امامی
سیدماهان هاشمی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5037
 
نمونه دولتي
آباده_ دکتر حسابی
علی حیدری
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 6114
 
نمونه دولتي
آباده_ دکتر حسابی
حمید رضا طالبی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5688
 
نمونه دولتي
آباده_ دکتر حسابی
زهرا فروتن
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5500
 
نمونه دولتي
آباده_ ظهیر امامی