مرودشت

مرودشت - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


زهرا مهردادیان
نهم - مرودشت
میانگین تراز کانونی: 5556
 
نمونه دولتي
مرودشت_ فرشتگان
زهرا فارسی
نهم - مرودشت
میانگین تراز کانونی: 4748
 
نمونه دولتي
مرودشت_ فرشتگان
عباس همتی پور دشتکی
نهم - مرودشت
میانگین تراز کانونی: 5486
 
نمونه دولتي
مرودشت_ علامه امینی
محمد مهدی روستا
نهم - مرودشت
میانگین تراز کانونی: 6037
 
تيزهوشان
مرودشت_ شهید دستغیب
بیژن عمادی
نهم - مرودشت
میانگین تراز کانونی: 5637
 
تيزهوشان
مرودشت_ شهید دستغیب
رضا دشمن زیاری
نهم - مرودشت
میانگین تراز کانونی: 5539
 
تيزهوشان
مرودشت_ شهید دستغیب
شایان زارعی نژاد
نهم - مرودشت
میانگین تراز کانونی: 5234
 
نمونه دولتي
مرودشت_ علامه امینی
کیمیا عباسی
نهم - مرودشت
میانگین تراز کانونی: 5901
 
نمونه دولتي
مرودشت_ فرشتگان
حسین شمسی پور
نهم - مرودشت
میانگین تراز کانونی: 5073
 
نمونه دولتي
مرودشت_ علامه امینی
رقیه مردانی
نهم - مرودشت
میانگین تراز کانونی: 5630
 
نمونه دولتي
مرودشت_ فرشتگان
فاطمه همایون
نهم - مرودشت
میانگین تراز کانونی: 5272
 
نمونه دولتي
مرودشت_ فرشتگان
سیدمجتبی زارع
نهم - مرودشت
میانگین تراز کانونی: 4597
 
نمونه دولتي
مرودشت_ علامه امینی
ناهید عبدالهی
نهم - مرودشت
میانگین تراز کانونی: 5313
 
نمونه دولتي
مرودشت_ فرشتگان
الهام آهن جان
نهم - مرودشت
میانگین تراز کانونی: 5574
 
نمونه دولتي
مرودشت_ فرشتگان
ابوالفضل شافعی
نهم - مرودشت
میانگین تراز کانونی: 4757
 
نمونه دولتي
مرودشت_ علامه امینی
زهرا شهریاری
نهم - مرودشت
میانگین تراز کانونی: 4838
 
تيزهوشان
مرودشت_ فرزانگان
نرجس قنبری
نهم - مرودشت
میانگین تراز کانونی: 5359
 
نمونه دولتي
مرودشت_ فرشتگان
نرجس عسکری
نهم - مرودشت
میانگین تراز کانونی: 5770
 
نمونه دولتي
مرودشت_ فرشتگان
ساینا زارع
نهم - مرودشت
میانگین تراز کانونی: 5727
 
نمونه دولتي
مرودشت_ فرشتگان
محمدرضا شهریاری
نهم - مرودشت
میانگین تراز کانونی: 3848
 
نمونه دولتي
مرودشت_ علامه امینی
زهرا یوسفی
نهم - مرودشت
میانگین تراز کانونی: 5430
 
نمونه دولتي
مرودشت_ فرشتگان
نگین بلوچ
نهم - مرودشت
میانگین تراز کانونی: 5293
 
تيزهوشان
مرودشت_ فرزانگان
فاطمه قلی زاده حقیقی
نهم - مرودشت
میانگین تراز کانونی: 5163
 
نمونه دولتي
مرودشت_ فرشتگان
مریم آبشناس
نهم - مرودشت
میانگین تراز کانونی: 5256
 
نمونه دولتي
مرودشت_ فرشتگان
فاطمه خاکوند مرودشتی
نهم - مرودشت
میانگین تراز کانونی: 5271
 
نمونه دولتي
مرودشت_ فرشتگان
علیرضا زارعی
نهم - مرودشت
میانگین تراز کانونی: 4671
 
نمونه دولتي
مرودشت_ علامه امینی
محمدحسین کرمی ابوالوردی
نهم - مرودشت
میانگین تراز کانونی: 5505
 
تيزهوشان
مرودشت_ شهید دستغیب
حسین کشتکار
نهم - مرودشت
میانگین تراز کانونی: 4919
 
نمونه دولتي
مرودشت_ علامه امینی
زینب فرهادی پور
نهم - مرودشت
میانگین تراز کانونی: 4995
 
نمونه دولتي
مرودشت_ فرشتگان
فاطمه عمادی
نهم - مرودشت
میانگین تراز کانونی: 5432
 
نمونه دولتي
مرودشت_ فرشتگان
نادیا محمدی
نهم - مرودشت
میانگین تراز کانونی: 5466
 
نمونه دولتي
مرودشت_ فرشتگان
حسین دهقانی
نهم - مرودشت
میانگین تراز کانونی: 5055
 
نمونه دولتي
مرودشت_ علامه امینی
زهرا کشت ورز
نهم - مرودشت
میانگین تراز کانونی: 5388
 
نمونه دولتي
مرودشت_ فرشتگان
رضا بهزادی
نهم - مرودشت
میانگین تراز کانونی: 6048
 
نمونه دولتي
مرودشت_ علامه امینی
امید دشتبالی
نهم - مرودشت
میانگین تراز کانونی: 5140
 
نمونه دولتي
مرودشت_ علامه امینی
احمدرضا خانی
نهم - مرودشت
میانگین تراز کانونی: 4593
 
نمونه دولتي
مرودشت_ علامه امینی