جهرم

جهرم - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


فاطمه جعفر زاده جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6756
 
تيزهوشان
جهرم_ فرزانگان
کیمیا محمدابراهیمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6814
 
تيزهوشان
جهرم_ فرزانگان
کیمیا شهابی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6248
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
فاطمه جوکار
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6204
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
علی صداقت
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6822
 
تيزهوشان
جهرم_ شهيد دستغيب
ملیکا نقی زاده جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6372
 
تيزهوشان
جهرم_ فرزانگان
زهرا رحمانیان کوشککی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5940
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
سارا صحراییان
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5691
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
زینب صفری آبادشاپوری
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6657
 
تيزهوشان
شيراز_ فرزانگان
فاطمه محجوب
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6037
 
تيزهوشان
جهرم_ فرزانگان
علیرضا حقانی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4828
 
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
مژده کریمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5951
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
غزل ناظری
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5800
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
درسا شفق جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5902
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
حانیه حاتمی آباد شاپوری
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6508
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
زهرا خواجه پور
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5589
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
مونا مصلی نژاد
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6361
 
تيزهوشان
جهرم_ فرزانگان
دانیال شاکری
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5686
 
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
محمدرضا ناطقی فرد
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5348
 
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
مهسا جلیلی جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6463
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
آریا معتمدی جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6637
 
تيزهوشان
جهرم_ شهيد دستغيب
سبحان مهرافشان
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6051
 
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
فاطمه ایران منش
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6543
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
علی کریم زاده
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5094
 
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
زهرا فاضلی غیاث آبادی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5572
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
زینب شکوهی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5962
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
زهرا رنجبر جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5538
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
سارا حیدری فر
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6386
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
فاطمه صحراییان
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5370
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
مریم باقرزاده جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5565
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
سیدامیرحسین سجادی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6187
 
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
پدرام شهریاری
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5679
 
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
فاطمه مهدوی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5595
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
فاطمه کارگر فرد
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5539
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
مریم سادات رضوی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5888
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
محمدرضا رستمی گلبرنجی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4904
 
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
فاطمه امیرسلطانی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6003
 
تيزهوشان
جهرم_ فرزانگان
فاطمه مصفا
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6427
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
مایده السادت شعفی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6262
 
تيزهوشان
جهرم_ فرزانگان
مهرنوش دمان
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5428
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
مریم خادم پیر
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5249
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
مریم خدادادی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5527
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
علی عیدی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5971
 
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
شیما جوادی جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6098
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
هدی ترابی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5034
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
فرناز صالحیان
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6393
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
علیرضا آهی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5413
 
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
پارسا مقرب
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5450
 
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
عرفان محمد پور
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4496
 
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
فرنوش رحمانیان
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5911
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
زهرا علایی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6113
 
تيزهوشان
جهرم_ فرزانگان
غزل خدادادی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5247
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
رایحه قناعتیان
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5817
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
فاطمه خدادادی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5685
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
فاطمه نظری
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5478
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
زهرا اسدی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6150
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
سیده الهام حسینی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5345
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
مریم رحمانیان کوشککی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5948
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
کیمیا تسلیم جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5356
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
ثمین سوری
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5470
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
شیما فانی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6008
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
زهرا کلوانی جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6593
 
تيزهوشان
جهرم_ فرزانگان
نرگس نصیری
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5219
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
مرتضی پاک نهاد
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5521
 
تيزهوشان
جهرم_ شهيد دستغيب
صدرا مکتبی جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5052
 
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
فرزاد رحمانیان کوشککی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5298
 
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
محمد کرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5684
 
تيزهوشان
جهرم_ شهيد دستغيب
رضا قاسمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5507
 
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
محمد جلالی جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5685
 
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
سحر یوسفی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6240
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
زهرا ریوفی جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6427
 
تيزهوشان
جهرم_ فرزانگان
نگار آذرخش
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6018
 
تيزهوشان
جهرم_ فرزانگان
فاطمه مهدیان
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6342
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
امید زرشناس
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5660
 
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
مینا رحمانیان
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5425
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
پریسا بهنام جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6407
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
مریم ربیعی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5457
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
مایده یزدان مهر
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5276
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
اشکان پاشایی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4221
 
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
متین خوش نظر
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5778
 
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
علیرضا بهروزنام
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5550
 
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
محمدمهدی مرادی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5859
 
تيزهوشان
جهرم_ شهيد دستغيب
مهسا روغنیان
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5521
 
تيزهوشان
جهرم_ فرزانگان
زهرا معصومیان
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5146
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
یاسمن بحریه جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5071
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
فاطمه پابرجا
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5975
 
تيزهوشان
جهرم_ فرزانگان
فاطمه السادات مصلی نژاد
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6302
 
تيزهوشان
جهرم_ فرزانگان
علی روایی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5890
 
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
نگار کمالیان فرد
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5906
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
فاطمه فاخر
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6283
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
مهسا صابری پور
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4970
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
زهرا شریعتی منش
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4978
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
محمد مدبر
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6056
 
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
محمدصالح ظرافت جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6069
 
تيزهوشان
جهرم_ شهيد دستغيب
علیرضا کریمیان
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4927
 
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
محمد حقگویان جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5397
 
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
علی رفان
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5429
 
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
هدی مفضل جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6333
 
تيزهوشان
جهرم_ فرزانگان
فاطمه دلدار
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6006
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
علیرضا مصلی نژاد
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4759
 
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
علی رضا کوه پیمای جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6397
 
تيزهوشان
جهرم_ شهيد دستغيب
سینا پورصفا
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6131
 
تيزهوشان
جهرم_ شهيد دستغيب
رضا عسکری فرد
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5898
 
تيزهوشان
جهرم_ شهيد دستغيب
امیررضا بهمن زادگان جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5550
 
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
علی قناعتیان جبذری
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5547
 
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
علیرضا رحمانیان کوشککی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5251
 
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
نرگس گنج حیدری
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4880
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
علیرضا کیانوش
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6272
 
تيزهوشان
جهرم_ شهيد دستغيب
علی بلندگرامی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5530
 
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
سینا رفان
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5516
 
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
محمد محتشمی فر
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5996
 
تيزهوشان
جهرم_ شهيد دستغيب
امیرحسین ره بین
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5644
 
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
محمد اسدی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4814
 
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
پیام کاظمیان فرد
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5063
 
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
غلامرضا غلامی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5256
 
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
علی یوسفی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6031
 
تيزهوشان
جهرم_ شهيد دستغيب
علی صادقی نقدعلی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5339
 
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
علی رنجبر
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5161
 
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
علیرضا ستوده
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5697
 
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
محمدمهدی رحمانیان
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6062
 
تيزهوشان
جهرم_ شهيد دستغيب
علی مصلی نژاد
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5177
 
تيزهوشان
جهرم_ شهيد دستغيب
رضا عرشیان
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4839
 
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
حمیدرضا مقدسی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5253
 
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
محمدرضا بهشتی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5289
 
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
علی صادقی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5990
 
تيزهوشان
جهرم_ شهيد دستغيب
حسین سالاری
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5651
 
تيزهوشان
جهرم_ شهيد دستغيب
محمدمهدی مطهرنیا
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4663
 
تيزهوشان
جهرم_ شهيد دستغيب
محسن رضوانی قطب ابادی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5214
 
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
علی اکبر گچ کاران
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5882
 
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
علیرضا فرجی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5179
 
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
علی بهادری
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5287
 
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
حسین صحراییان
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5110
 
تيزهوشان
جهرم_ شهيد دستغيب
حسین کلوانی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5494
 
تيزهوشان
جهرم_ شهيد دستغيب
حسین ناطقی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6464
 
تيزهوشان
جهرم_ شهيد دستغيب
محمد فرخیان
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4909
 
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
محمدمهدی شفیعی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5361
 
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
علیرضا اسماعیل پور جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4985
 
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
امیررضا نجمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5620
 
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
سیدعلی تراب جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6218
 
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
علیرضا صفرپور
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5058
 
تيزهوشان
جهرم_ شهيد دستغيب
علیرضا راستی تادوانی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5816
 
تيزهوشان
جهرم_ شهيد دستغيب
حسین امیرسالاری
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5887
 
تيزهوشان
جهرم_ شهيد دستغيب
علی رحمانیان
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4849
 
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
محمداسماعیل دهری
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4393
 
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
پارسا صف آرا
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6310
 
تيزهوشان
جهرم_ شهيد دستغيب
علی محمدی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5802
 
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
علی جهانشاهی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4739
 
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
علیرضا کوشا
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4464
 
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
صابر زمانی چپاوی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4637
 
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
ملیکا آزادگان جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4997
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
نجمه عباس زاده جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5623
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
الناز رحمانیان
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5539
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
مینا سیاح جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5968
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
مینو درخشنده حقیقی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5479
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
غزل وثوقی جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5572
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
علیرضا زرنگاه
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4693
 
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح