نظرآباد

نظرآباد - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


سیدامیرحسین علیخانی
نهم - نظرآباد
میانگین تراز کانونی: 6198
 
تيزهوشان
كرج_ شهید سلطانی 1
امیرحسین کوهدار
نهم - نظرآباد
میانگین تراز کانونی: 5279
 
تيزهوشان
كرج_ شهید سلطانی 2
سام سوزنی
نهم - نظرآباد
میانگین تراز کانونی: 5575
 
تيزهوشان
كرج_ شهید سلطانی 2