هشتگرد

هشتگرد - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


هوتن دهقانی پیشه
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5954
 
نمونه دولتي
هشتگرد_ معلم
محمداسماعیل سیاه کمری
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5084
 
نمونه دولتي
هشتگرد_ معلم
میلاد درودی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4587
 
نمونه دولتي
هشتگرد_ معلم
علیرضا گودرزی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5162
 
نمونه دولتي
هشتگرد_ معلم
مهدی قلیانی دریا کناری
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5678
 
تيزهوشان
كرج_ شهید سلطانی 1
دانیال اصل زعیم
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5968
 
نمونه دولتي
هشتگرد_ معلم
محمدحسین پیشگاهی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5454
 
نمونه دولتي
هشتگرد_ معلم
مرتضی زارعکار
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4649
 
نمونه دولتي
هشتگرد_ معلم
فاطمه شیخ
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5750
 
نمونه دولتي
هشتگرد_ شرافت
فرهاد حقیقت
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4822
 
نمونه دولتي
هشتگرد_ معلم
حسین معبودی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5171
 
نمونه دولتي
هشتگرد_ معلم
هانیه آژنگ
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5501
 
نمونه دولتي
هشتگرد_ شرافت
مهدیه نظم ده
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 6031
 
نمونه دولتي
هشتگرد_ شرافت
فاطمه افشار
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5418
 
نمونه دولتي
هشتگرد_ شرافت
امیرحسین محمدی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4966
 
نمونه دولتي
هشتگرد_ معلم
سیده فاطمه سادات رسول
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4287
 
نمونه دولتي
هشتگرد_ شرافت
یگانه مرادی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5168
 
نمونه دولتي
هشتگرد_ شرافت
رومینا صمدی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4648
 
نمونه دولتي
هشتگرد_ شرافت
سحر اسدی عزیز آبادی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4976
 
نمونه دولتي
هشتگرد_ شرافت
فاطمه زارعکار
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5271
 
نمونه دولتي
هشتگرد_ شرافت
فاطمه زارعی نژاد
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4711
 
نمونه دولتي
هشتگرد_ شرافت
محمد حسین معدنی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5553
 
نمونه دولتي
هشتگرد_ معلم
نسیم حق نژاد
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5039
 
نمونه دولتي
هشتگرد_ شرافت
علیرضا ناصررنجبر
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5210
 
نمونه دولتي
هشتگرد_ معلم
رضا دهقانی پور
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5419
 
نمونه دولتي
هشتگرد_ معلم
امیرعباس فلاح نژاد
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4567
 
نمونه دولتي
هشتگرد_ معلم
شقایق جوانی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5464
 
تيزهوشان
كرج_ فرزانگان 1
محمد داودی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4612
 
نمونه دولتي
هشتگرد_ معلم
مایده فلاح نژاد
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4855
 
نمونه دولتي
هشتگرد_ شرافت
سارا حیدری
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5881
 
نمونه دولتي
هشتگرد_ شرافت
جواد دیداری
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4490
 
نمونه دولتي
هشتگرد_ معلم
محمدامین نژادفلاح
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4258
 
نمونه دولتي
هشتگرد_ معلم
مهران ارمندپیشه
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4848
 
نمونه دولتي
هشتگرد_ معلم
هدیه حسنی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5179
 
نمونه دولتي
هشتگرد_ شرافت
شهرام حسینی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4953
 
نمونه دولتي
هشتگرد_ معلم