كرج

كرج - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


پرهام زمانی
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 5882
 
تيزهوشان
كرج_ شهید سلطانی 4
محمد امین فضلی
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 6005
 
تيزهوشان
كرج_ شهید سلطانی 1
مریم برزگری آغمیونی
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 6293
 
نمونه دولتي
كرج_ نمونه دولتی شهید بهشتی
حسین رضا فلاح
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 6075
 
تيزهوشان
كرج_ شهید سلطانی 1
پوریا آذر دار
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 4961
 
تيزهوشان
كرج_ شهید سلطانی 4
ماهان محمد حسینی
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 5421
 
تيزهوشان
كرج_ شهید سلطانی 3
ثمین احمدوند
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 5309
 
تيزهوشان
كرج_ فرزانگان 1
پانیذ فیروزبخت
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 5397
 
نمونه دولتي
كرج_ نمونه دولتی فاطمه الزهرا
زینب عبادی
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 5513
 
نمونه دولتي
كرج_ نمونه دولتی مائده
نهال موسوی
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 6030
 
نمونه دولتي
كرج_ نمونه دولتی آینده سازان
هلیا عابدی رفنی
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 5297
 
نمونه دولتي
كرج_ نمونه دولتی فاطمه الزهرا
ماهانا قناد نژاد دزفولی
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 5317
 
نمونه دولتي
كرج_ نمونه دولتی فاطمه الزهرا
پریسا والی کردستانی
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 5811
 
تيزهوشان
كرج_ فرزانگان 1
سارا سلطانیان
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 5059
 
نمونه دولتي
كرج_ نمونه دولتی فاطمه الزهرا
الهام سبحانی
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 6296
 
تيزهوشان
كرج_ فرزانگان 1
طراوت السادات حسینی
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 4972
 
نمونه دولتي
كرج_ نمونه دولتی شهید بهشتی
ملیکا مرادآبادی
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 6030
 
تيزهوشان
كرج_ فرزانگان 4
فاطمه سالمند
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 5272
 
نمونه دولتي
كرج_ نمونه دولتی مائده
پگاه شمس
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 5268
 
نمونه دولتي
كرج_ نمونه دولتی شهید بهشتی
بهاره کلانتری
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 5778
 
تيزهوشان
كرج_ فرزانگان 4
سحر حسن زاده
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 6001
 
تيزهوشان
كرج_ فرزانگان 4
نگار میرزایی
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 5859
 
تيزهوشان
كرج_ فرزانگان 4
سحر ملکان
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 5726
 
نمونه دولتي
كرج_ نمونه دولتی فاطمه الزهرا
روژان سرفرازیان
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 5865
 
تيزهوشان
كرج_ فرزانگان 1
فاطمه رحیم پور شهید
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 5924
 
تيزهوشان
كرج_ فرزانگان 4
متینا کمالی دهقان
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 5205
 
تيزهوشان
كرج_ فرزانگان 4
غزل خلیلی
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 5102
 
تيزهوشان
كرج_ فرزانگان 1
زهرا دهقان
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 5044
 
تيزهوشان
كرج_ فرزانگان 1
ثمین رنجی
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 4939
 
تيزهوشان
كرج_ فرزانگان 4
مهرداد مومنی زاده
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 6035
 
تيزهوشان
كرج_ شهید سلطانی 3
مهدی امیر پور
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 6126
 
تيزهوشان
كرج_ شهید سلطانی 3
حسین واشقانی فراهانی
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 6023
 
تيزهوشان
كرج_ شهید سلطانی 1
سیاوش زلکی قربان پور
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 5773
 
تيزهوشان
كرج_ شهید سلطانی 1
پوریا نوری
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 5863
 
تيزهوشان
كرج_ شهید سلطانی 3
غزل بهلولی
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 6186
 
تيزهوشان
كرج_ فرزانگان 4
تینا ضیایی
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 6126
 
تيزهوشان
كرج_ فرزانگان 4
مبینا نوری
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 5005
 
نمونه دولتي
كرج_ نمونه دولتی آینده سازان
هانیه فاضل
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 4558
 
نمونه دولتي
كرج_ نمونه دولتی آینده سازان
آلاء سلیمی نیکنام
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 5435
 
تيزهوشان
كرج_ فرزانگان 1
محیا چوپانی بابکی
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 4413
 
نمونه دولتي
كرج_ نمونه دولتی شهید بهشتی
پرنیان میثمی
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 5382
 
نمونه دولتي
كرج_ نمونه دولتی مائده
ملیکا معظمی گودرزی
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 4887
 
نمونه دولتي
كرج_ نمونه دولتی آینده سازان
فاطمه خجسته
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 6105
 
نمونه دولتي
كرج_ نمونه دولتی مائده
سید علی محمد سیدی
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 5610
 
نمونه دولتي
كرج_ مصطفی خمینی