نهبندان

نهبندان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


ماریه نارویی قاری
نهم - نهبندان
میانگین تراز کانونی: 5420
 
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تقوی
مهدیه رضا پور
نهم - نهبندان
میانگین تراز کانونی: 6032
 
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تقوی