قائن

قائن - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


امیررضا رحمانی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4079
 
نمونه دولتي
قائن_ نمونه ی خیامی
زهرا شبانی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5250
 
نمونه دولتي
قائن_ نمونه ی فدک
مهلا رستمی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5675
 
نمونه دولتي
قائن_ نمونه ی فدک
علیرضا قربانی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 3536
 
نمونه دولتي
قائن_ نمونه ی خیامی
زهرا عابدی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5380
 
تيزهوشان
قائن_ فرزانگان
زهرا مرتضوی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4753
 
نمونه دولتي
قائن_ نمونه ی فدک
محمد یوسفی فورجان
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5047
 
نمونه دولتي
قائن_ نمونه ی خیامی
ساجده سلطانی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 6014
 
نمونه دولتي
قائن_ نمونه ی فدک
هادی آزادی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4780
 
نمونه دولتي
قائن_ نمونه ی خیامی
سید ابوالفضل حسینی دشت بیاض
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5728
 
نمونه دولتي
قائن_ نمونه ی خیامی
علیرضا عطایی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4130
 
نمونه دولتي
قائن_ نمونه ی خیامی
محمد قوی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4994
 
نمونه دولتي
قائن_ نمونه ی خیامی
مهدی زارعی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5420
 
نمونه دولتي
قائن_ نمونه ی خیامی
زهرا هژبری
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5337
 
نمونه دولتي
قائن_ نمونه ی فدک
فریدا نیکی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5447
 
نمونه دولتي
قائن_ نمونه ی فدک
زهرا محمد آبادی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5450
 
نمونه دولتي
قائن_ نمونه ی فدک
مبینا میری
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5181
 
نمونه دولتي
قائن_ نمونه ی فدک
ملیحه دهقان
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5358
 
نمونه دولتي
قائن_ نمونه ی فدک
الهه رحمتی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5494
 
نمونه دولتي
قائن_ نمونه ی فدک
فاطمه راستگو
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5756
 
نمونه دولتي
قائن_ نمونه ی فدک
زهرا رزقی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5612
 
نمونه دولتي
قائن_ نمونه ی فدک
مهلا صباح
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5525
 
نمونه دولتي
قائن_ نمونه ی فدک
مریم امین زاده
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5237
 
نمونه دولتي
قائن_ نمونه ی فدک
افسانه سعیدی نسب
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4830
 
نمونه دولتي
قائن_ نمونه ی فدک
سید ابوالفضل ترحمی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4653
 
نمونه دولتي
قائن_ نمونه ی خیامی
امیر حسین ابراهیمی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5471
 
تيزهوشان
قائن_ شهیدبهشتی
امیر حسین آسایی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4830
 
نمونه دولتي
قائن_ نمونه ی خیامی
فاطمه مرتضوی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5182
 
تيزهوشان
قائن_ فرزانگان
سید مهدی هاشمی تبار
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5337
 
تيزهوشان
قائن_ شهیدبهشتی
ایمان حسنی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5548
 
نمونه دولتي
قائن_ نمونه ی خیامی
امیر تنومند
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5291
 
تيزهوشان
قائن_ شهیدبهشتی
طیبه غلامی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5271
 
نمونه دولتي
قائن_ نمونه ی فدک
مصطفی سلمانی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4162
 
نمونه دولتي
قائن_ نمونه ی خیامی
نجمه سروری
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5213
 
نمونه دولتي
قائن_ نمونه ی فدک
محمدجواد پو ر
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5306
 
تيزهوشان
قائن_ شهیدبهشتی
محمد حسین خزاعی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4547
 
نمونه دولتي
قائن_ نمونه ی خیامی
سپیده غلامی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4939
 
تيزهوشان
قائن_ فرزانگان
حمیدرضا گندمی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5319
 
نمونه دولتي
قائن_ نمونه ی خیامی