بيرجند

بيرجند - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


زهرا کارگر
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5796
 
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تقوی
شیدا شیبانی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5900
 
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تقوی
محمدرضا آرامجو
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5199
 
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تربیت
مهدی بهارشاهی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5091
 
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تربیت
امیررضا کیکاوسی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5760
 
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تربیت
سیدسجاد موسوی فرد
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5398
 
تيزهوشان
بيرجند_ شهیدبهشتی
کوثر امیری نژاد
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5900
 
تيزهوشان
بيرجند_ فرزانگان
فاطمه لامعی گیو
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5351
 
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تقوی
فاطمه ابراهیمی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5270
 
تيزهوشان
بيرجند_ فرزانگان
علی عابدی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5856
 
نمونه دولتي
بيرجند_ آیت الله خامنه ای
محمدمهدی سنجری
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 4720
 
نمونه دولتي
بيرجند_ آیت الله خامنه ای
محیا عبداللهی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5990
 
تيزهوشان
بيرجند_ فرزانگان
فاطمه حبیبی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5570
 
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تقوی
امیررضا فرهنگ فر
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5103
 
نمونه دولتي
بيرجند_ آیت الله خامنه ای
مطهره زرنگ
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 4964
 
نمونه دولتي
بيرجند_ اندیشه
نیما قرایی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5164
 
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تربیت
سیده فرزانه قطبانی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 6196
 
تيزهوشان
بيرجند_ فرزانگان
معین ناصری
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5649
 
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تربیت
شیوا احراری
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5839
 
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تقوی
سپهر فرزادنیا
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5271
 
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تربیت
محدثه عرفانی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5540
 
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تقوی
فایزه قنبریان
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5169
 
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تقوی
امیر حسینی ثانوی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5419
 
نمونه دولتي
بيرجند_ آیت الله خامنه ای
منصوره شفیعی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5898
 
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تقوی
سینا سوری
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 6091
 
تيزهوشان
بيرجند_ شهیدبهشتی
علی خسروی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5137
 
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تربیت
حانیه هادی پناه
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 6018
 
تيزهوشان
بيرجند_ فرزانگان
سمانه خردپژوه
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5610
 
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تقوی
نوید عثمانی بجد
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5024
 
نمونه دولتي
بيرجند_ آیت الله خامنه ای
پریوش هاشمی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5744
 
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تقوی
منصوره نادی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 6077
 
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تقوی
سارا کرمانی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5848
 
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تقوی
فاطمه یوسف زاده
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5836
 
تيزهوشان
بيرجند_ فرزانگان
الهام زنگویی مطلق
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5387
 
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تقوی
فاطمه دادی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5469
 
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تقوی
محمدامین رخشانی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 4819
 
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تربیت
عماد اطهری زاده
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 4990
 
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تربیت
کوثر هادی نیا
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 6337
 
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تقوی
پرنیان اصغری
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5317
 
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تقوی
فاطمه عرب درخش
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5305
 
تيزهوشان
بيرجند_ فرزانگان
مبین عباسی درمیان
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 4970
 
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تربیت
سجاد اکبری
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5174
 
نمونه دولتي
بيرجند_ آیت الله خامنه ای
فاطمه سلم آبادی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 6332
 
تيزهوشان
بيرجند_ فرزانگان
شقایق رحیم آبادی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5143
 
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تقوی
الهام عیدی درمیان
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5594
 
تيزهوشان
بيرجند_ فرزانگان
اسماء گل محمدی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5926
 
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تقوی
رضا حسینی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5765
 
تيزهوشان
بيرجند_ شهیدبهشتی
ظاهر معزیان
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5743
 
نمونه دولتي
بيرجند_ آیت الله خامنه ای
امین خروشی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5170
 
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تربیت
مرضیه اسدزاده
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5499
 
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تقوی
سیده مبینا بهدانی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5330
 
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تقوی
امیرحسین صفری
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5452
 
تيزهوشان
بيرجند_ شهیدبهشتی
فایزه حسن پور
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5750
 
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تقوی
مژده رضایی مناوند
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5608
 
تيزهوشان
بيرجند_ فرزانگان
فاطمه مالکی بیرجندی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5642
 
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تقوی
امیرحسین دادرس مقدم
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5290
 
نمونه دولتي
بيرجند_ آیت الله خامنه ای
علیرضا فروتنی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5091
 
نمونه دولتي
بيرجند_ آیت الله خامنه ای
سارا ایوبی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5751
 
تيزهوشان
بيرجند_ فرزانگان
پگاه پرستش
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5938
 
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تقوی
فایزه آهنگری
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5931
 
تيزهوشان
بيرجند_ فرزانگان
طلوع خوشبختی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5921
 
تيزهوشان
بيرجند_ فرزانگان
فاطمه کاوسی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5639
 
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تقوی
فاطمه زنگویی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5040
 
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تقوی
سپهر رستگارمقدم
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5656
 
نمونه دولتي
بيرجند_ آیت الله خامنه ای
فاطمه امیرابادی زاده
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5375
 
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تقوی
فاطمه اله پور
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 6139
 
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تقوی