بندپي

بندپي - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


احمدرضا اکبرزاده لداری
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 4638
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندپي_ فیروزجائیان
راضیه تشکا فیروزجایی
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 5479
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بابل_ فرزانگان
سیده حدیثه سلطان زاده صلحدار
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 6078
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندپي_ پیامبراعظم
مهدی عباس زاده توری
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 6355
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بابل_ شهیدبهشتی
اسماعیل عباس تباربایی
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 4747
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندپي_ فیروزجائیان
مسعود گلزاری
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 5903
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بابل_ شهیدبهشتی
آرمان رامش
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 5480
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندپي_ فیروزجائیان
امیررضا ذبیح زاده
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 5740
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندپي_ فیروزجائیان
عاطفه ادبی فیروزجایی
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 5195
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندپي_ پیامبراعظم
رضا ادبی فیروزجایی
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 5703
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندپي_ فیروزجائیان
امیر حسین نادعلی زاده حاجی
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 5330
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندپي_ فیروزجائیان
علی ادبی فیروزجایی
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 5074
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندپي_ فیروزجائیان
مبینا بابازاده سرخان
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 5523
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندپي_ پیامبراعظم
سعید پریجایی مقدم
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 5030
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندپي_ فیروزجائیان
حدیث علیزاده گاوزن
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 4922
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندپي_ پیامبراعظم
علی اصغر ابراهیمی بندپی
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 4372
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندپي_ فیروزجائیان
سیده مانا سلطان زاده صلحدار
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 4711
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندپي_ پیامبراعظم
زهرا حسن زاده
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 5628
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندپي_ پیامبراعظم
فاطمه خانلری
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 5711
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بابل_ فرزانگان
رضا حمزه زاده بایی
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 5408
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندپي_ فیروزجائیان
سیده فاطمه حسن تبار بزرودی
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 4557
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندپي_ پیامبراعظم
فاطمه میلادی
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 5234
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندپي_ پیامبراعظم
علی رضا میکانیکی
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 4815
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندپي_ فیروزجائیان
عارفه براری
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 4863
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندپي_ پیامبراعظم
سارا جبارزاده
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 5041
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندپي_ پیامبراعظم
زینب نادعلی زاده بورا
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 5083
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندپي_ پیامبراعظم
سحر علی بابایی عمران
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 4426
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندپي_ پیامبراعظم
نیما عرب اله
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 5691
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بابل_ شهیدبهشتی
رضا بابایی
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 5481
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندپي_ فیروزجائیان
مهدی بابانژاد شانی
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 4775
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندپي_ فیروزجائیان
سیده مهسا سیدی
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 4191
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندپي_ پیامبراعظم
حوا بزرگ نتاج بایی
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 5458
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندپي_ پیامبراعظم
محمد عرب اله فیروزجاه
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 6061
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندپي_ فیروزجائیان
احمدرضا ذبیح الله پور
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 4306
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندپي_ فیروزجائیان
زهره پیاده رو زواردهی
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 5374
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بابل_ فرزانگان
احمدرضا فیروزیان اصل
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 5276
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندپي_ فیروزجائیان
فهیمه غلامعلی تبار
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 5708
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندپي_ پیامبراعظم
فاطمه عبدی بورا
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 4629
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندپي_ پیامبراعظم
محمدحسین کبودتبار
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 4653
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندپي_ فیروزجائیان
کبری قربانی راد
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 5696
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بابل_ فرزانگان
نیلوفر اکبرتبار آهنگر
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 5266
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندپي_ پیامبراعظم
شهریار برزگر تهمتن
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 4309
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندپي_ فیروزجائیان
میثم حسن زاده
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 4817
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندپي_ فیروزجائیان
نگین عسکری فیروزجایی
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 4445
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندپي_ پیامبراعظم
علی سیدی تهمتن
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 6467
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بابل_ شهیدبهشتی
زهره عباسی
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 5200
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندپي_ پیامبراعظم
مریم ذبیح زاده گاوزن
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 5114
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندپي_ پیامبراعظم
فاطمه خطیبیان
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 5373
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بابل_ فرزانگان
مطهره محمدپور
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 5792
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بابل_ فرزانگان
فاطمه طهماسبی
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 5565
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بابل_ فرزانگان
مژگان رحیمی
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 5196
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندپي_ پیامبراعظم
حمیدرضا قربان زاده پاشا
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 5024
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندپي_ فیروزجائیان
فاطمه زهرا اردشیر زواردهی
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 5315
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندپي_ پیامبراعظم
سمیه گلچوب
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 4965
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندپي_ پیامبراعظم
علی آسور
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 4990
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندپي_ فیروزجائیان
فاطمه رحمان نیا
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 4986
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندپي_ پیامبراعظم
سمیرا ادبی فیروزجایی
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 5012
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندپي_ پیامبراعظم
شهریار جهان بخشی
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 5065
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندپي_ فیروزجائیان
فاطمه زهرا ادبی تبار فیروزجایی
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 5181
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندپي_ پیامبراعظم
سعید ادبی
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 4221
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندپي_ فیروزجائیان
مریم علیجان زاده تنکابنی
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 5026
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندپي_ پیامبراعظم
سکینه غلامعلی تبار
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 4931
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندپي_ پیامبراعظم
زهرا رضایی
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 5248
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندپي_ پیامبراعظم
مرتضی عرب فیروزجایی
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 4471
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندپي_ فیروزجائیان
فاطمه مفیدی راد
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 5014
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندپي_ پیامبراعظم
محمد ملاتبار فیروزجایی
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 4996
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندپي_ فیروزجائیان
محمد ادبی فیروزجایی
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 5464
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندپي_ فیروزجائیان