نوشهر

نوشهر - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


امیرعباس اصغری کلی
نهم - نوشهر
میانگین تراز کانونی: 5563
 
نمونه دولتي
چالوس_ شهید رجایی
مهیار بالی چلندر
نهم - نوشهر
میانگین تراز کانونی: 4932
 
نمونه دولتي
چالوس_ شهید رجایی