فريدون كنار

فريدون كنار - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


حمیدرضا حاجی حسینی
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 5100
 
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
طاهره کریم نژاد امیری
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 6194
 
تيزهوشان
بابل_ فرزانگان
پویان حسین پور
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 5655
 
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
دانیال محسنی کلاگر
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 4910
 
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
معصومه باقری فرمی
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 6351
 
نمونه دولتي
بابلسر_ دکتر نوروزی
امیررضا فضلی
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 5171
 
تيزهوشان
بابل_ شهیدبهشتی
حسین فیض اله اوغلی
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 5013
 
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
امیررضا معصومی سوته
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 5934
 
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
سیدمحمدرضا عزیزی کناری
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 5085
 
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
حامد شفاعی کناری
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 5983
 
تيزهوشان
بابل_ شهیدبهشتی
محمد بابانژاد کناری
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 5567
 
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
سید محمد باقرنیا ولوکلایی
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 5650
 
تيزهوشان
بابل_ شهیدبهشتی
سیدمحمدمهدی پناهیان
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 4891
 
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
سهیل پیوسته کناری
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 5048
 
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
علی جعفری
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 4843
 
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
سید حسین جلالی
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 5268
 
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
محمدسعید سیفی
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 5827
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
محمد رمضانی نژاد درزی
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 5547
 
تيزهوشان
بابل_ شهیدبهشتی
امیررضا حکمت نیا
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 5873
 
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
نیما عمادی
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 4431
 
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
ابوالفضل فریدیان
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 5758
 
تيزهوشان
بابل_ شهیدبهشتی
عرفان نوبخت
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 5074
 
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
محمد مصطفی محمدی شرمه
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 5638
 
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
امیرمحمد مهدوی
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 4940
 
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
حسین مهدی نژاد
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 4919
 
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
حسین یونسی
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 5582
 
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
علی محمدی
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 5344
 
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
مهدی لاغری فیروزجایی
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 6003
 
تيزهوشان
بابل_ شهیدبهشتی
امیرحسین قلی پور مهلبانی
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 5285
 
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
علی رشیدی مهلبانی
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 5536
 
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
نیما رزم آرا
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 5081
 
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
پوریا یزدانی چراتی
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 5159
 
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
علی نصیری کناری
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 5957
 
تيزهوشان
بابل_ شهیدبهشتی
محمد مهدی محمدی
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 4635
 
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
مهدی گرجی مهلبانی
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 5057
 
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
علی گرجی مهلبانی
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 4743
 
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
محمدحسین قلی پور
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 4767
 
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
محمدحسین تقی تبار آقامحلی
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 5375
 
تيزهوشان
بابل_ شهیدبهشتی
سید امیر عباس حسینی
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 4926
 
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
پوریا پوراسماعیل نقیبی
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 5264
 
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
آرمان رحیمی مهلبانی
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 4334
 
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
علی آقایی کناری
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 5253
 
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
رضا آسمانی کناری
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 4891
 
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
ابوالقاسم آقایی
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 4682
 
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
علی آتش پوش
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 5244
 
نمونه دولتي
فريدون كنار_ شهید نعمتی
هدیه ربیعی کناری
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 6202
 
تيزهوشان
بابل_ فرزانگان
فایزه محمدتبار سوته
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 6019
 
نمونه دولتي
بابلسر_ دکتر نوروزی