جويبار

جويبار - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


امیرعلی رمضانی سراجی
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 5382
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد1
عاطفه عبداللهی
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 6076
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جويبار_ جوادالائمه
احمدرضا یوسفی جویباری
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 5309
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جويبار_ شهید فکوری
آرمین صراحتی جویباری
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 5348
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جويبار_ شهید فکوری
فاطمه کریمی واسوکلایی
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 5988
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قائم شهر_ فرزانگان
محمد اصلانی
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 5765
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جويبار_ شهید فکوری
مریم باقری حیدرآبادی
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 5754
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جويبار_ جوادالائمه
امیرمحمد رمضانی انارمرزی
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 4479
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جويبار_ شهید فکوری
مجید آقاپور جویباری
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 4663
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جويبار_ شهید فکوری
علیرضا یونسی مشک آبادی
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 5007
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جويبار_ شهید فکوری
امیرحسین عسکری بیزکی
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 5165
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جويبار_ شهید فکوری
زهرا حسین پور
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 4557
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جويبار_ جوادالائمه
دانیال مددی
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 5207
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جويبار_ شهید فکوری
فاطمه انتظاریان جویباری
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 5214
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جويبار_ جوادالائمه
فاطمه سلیمی
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 5553
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قائم شهر_ فرزانگان
سیدمهدی جلالی کوهی خیلی
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 4486
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جويبار_ شهید فکوری
مهدی کریمی
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 5792
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قائم شهر_ شهیدبهشتی
حانیه رحیمی پطرودی
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 4695
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جويبار_ جوادالائمه
فاطمه زهرا ملایی آزادبنی
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 4714
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جويبار_ جوادالائمه
فاطمه قنبرنژاد
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 5057
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جويبار_ جوادالائمه
فهیمه برهانی
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 5107
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جويبار_ جوادالائمه
اشرف مسلمی جویباری
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 4542
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جويبار_ جوادالائمه
فاطمه زهرا مسلمی جویباری
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 5185
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جويبار_ جوادالائمه