جويبار

جويبار - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


امیرعلی رمضانی سراجی
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 5382
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد1
عاطفه عبداللهی
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 6076
 
نمونه دولتي
جويبار_ جوادالائمه
احمدرضا یوسفی جویباری
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 5309
 
نمونه دولتي
جويبار_ شهید فکوری
آرمین صراحتی جویباری
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 5348
 
نمونه دولتي
جويبار_ شهید فکوری
فاطمه کریمی واسوکلایی
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 5988
 
تيزهوشان
قائم شهر_ فرزانگان
محمد اصلانی
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 5765
 
نمونه دولتي
جويبار_ شهید فکوری
مریم باقری حیدرآبادی
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 5754
 
نمونه دولتي
جويبار_ جوادالائمه
امیرمحمد رمضانی انارمرزی
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 4479
 
نمونه دولتي
جويبار_ شهید فکوری
مجید آقاپور جویباری
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 4663
 
نمونه دولتي
جويبار_ شهید فکوری
علیرضا یونسی مشک آبادی
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 5007
 
نمونه دولتي
جويبار_ شهید فکوری
امیرحسین عسکری بیزکی
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 5165
 
نمونه دولتي
جويبار_ شهید فکوری
زهرا حسین پور
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 4557
 
نمونه دولتي
جويبار_ جوادالائمه
دانیال مددی
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 5207
 
نمونه دولتي
جويبار_ شهید فکوری
فاطمه انتظاریان جویباری
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 5214
 
نمونه دولتي
جويبار_ جوادالائمه
فاطمه سلیمی
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 5553
 
تيزهوشان
قائم شهر_ فرزانگان
سیدمهدی جلالی کوهی خیلی
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 4486
 
نمونه دولتي
جويبار_ شهید فکوری
مهدی کریمی
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 5792
 
تيزهوشان
قائم شهر_ شهیدبهشتی
حانیه رحیمی پطرودی
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 4695
 
نمونه دولتي
جويبار_ جوادالائمه
فاطمه زهرا ملایی آزادبنی
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 4714
 
نمونه دولتي
جويبار_ جوادالائمه
فاطمه قنبرنژاد
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 5057
 
نمونه دولتي
جويبار_ جوادالائمه
فهیمه برهانی
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 5107
 
نمونه دولتي
جويبار_ جوادالائمه
اشرف مسلمی جویباری
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 4542
 
نمونه دولتي
جويبار_ جوادالائمه
فاطمه زهرا مسلمی جویباری
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 5185
 
نمونه دولتي
جويبار_ جوادالائمه