چمستان

چمستان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


محبوبه روحانی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 6238
 
نمونه دولتي
نور_ شیخ فضل الله نوری
زهرا خیری
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 5928
 
نمونه دولتي
نور_ شیخ فضل الله نوری
مریم ابراهیمی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 5836
 
نمونه دولتي
نور_ شیخ فضل الله نوری
فاطمه بندپی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4850
 
نمونه دولتي
چمستان_ مبارکه
پویا سیفی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 5013
 
نمونه دولتي
چمستان_ امام خمینی
فرشته شیخ اعظمی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4503
 
نمونه دولتي
چمستان_ مبارکه
کوثر انگیزه
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4550
 
نمونه دولتي
چمستان_ مبارکه
سیده نسیم حسینی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4614
 
نمونه دولتي
چمستان_ مبارکه
احمدرضا جعفری
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4449
 
نمونه دولتي
چمستان_ امام خمینی
فاطمه زهرا حسین پور
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4976
 
نمونه دولتي
چمستان_ مبارکه
فاطمه جلال
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 5032
 
نمونه دولتي
چمستان_ مبارکه
مریم موسوی نسب
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 6127
 
نمونه دولتي
نور_ شیخ فضل الله نوری
سیدامیرعلی حسینی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4341
 
نمونه دولتي
چمستان_ امام خمینی
کوثر نصیری
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 5203
 
نمونه دولتي
چمستان_ مبارکه
حدیثه سیار
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4836
 
نمونه دولتي
چمستان_ مبارکه
سمیه نیک زاد
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 5113
 
نمونه دولتي
چمستان_ مبارکه
سیده کوثر عقیلی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 5554
 
نمونه دولتي
چمستان_ مبارکه
فاطمه تقی زاده
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4486
 
نمونه دولتي
چمستان_ مبارکه
کوثر طالبی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 5572
 
نمونه دولتي
چمستان_ مبارکه
سکینه محمدی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4057
 
نمونه دولتي
چمستان_ مبارکه
محمدرضا اخوان آریج
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4998
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
مهدیه اسدی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 5668
 
نمونه دولتي
چمستان_ مبارکه
فاطمه ثقفی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4707
 
نمونه دولتي
چمستان_ مبارکه
معصومه السادات موسوی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4722
 
نمونه دولتي
چمستان_ مبارکه
فاطمه ابراهیمی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4474
 
نمونه دولتي
چمستان_ مبارکه
فاطمه کریمی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 5492
 
نمونه دولتي
نور_ شیخ فضل الله نوری
معصومه جعفری
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4872
 
نمونه دولتي
چمستان_ مبارکه
افشین کلارستاقی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 5763
 
نمونه دولتي
نور_ آیت الله خامنه ای
کوثر صادقی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4997
 
نمونه دولتي
چمستان_ مبارکه
فاطمه شهابی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 5191
 
نمونه دولتي
چمستان_ مبارکه
محمدرضا یاحقی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4809
 
نمونه دولتي
چمستان_ امام خمینی
امیر توکلی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4350
 
نمونه دولتي
چمستان_ امام خمینی
علیرضا علی پور
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4580
 
نمونه دولتي
چمستان_ امام خمینی
کوثر صادقی نوری
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4422
 
نمونه دولتي
چمستان_ مبارکه
فرناز ناییجی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4478
 
نمونه دولتي
چمستان_ مبارکه
فاطمه خلیلی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4648
 
نمونه دولتي
چمستان_ مبارکه
مهدیه خلیلی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4753
 
نمونه دولتي
نور_ شیخ فضل الله نوری
سپیده جمارونی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 5688
 
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
سیدعلیرضا حسینی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4216
 
نمونه دولتي
چمستان_ امام خمینی
علیرضا ابراهیمی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 3878
 
نمونه دولتي
چمستان_ امام خمینی
معصومه یوسفی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4466
 
نمونه دولتي
چمستان_ مبارکه
امیر حسین توکلی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 3752
 
نمونه دولتي
چمستان_ امام خمینی
امیر اسفندیاری
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4369
 
نمونه دولتي
چمستان_ امام خمینی
جواد حسن پور
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4536
 
نمونه دولتي
چمستان_ امام خمینی
محمدمهدی ثقفی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4047
 
نمونه دولتي
چمستان_ امام خمینی
محمد هادی فاضل
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4014
 
نمونه دولتي
چمستان_ امام خمینی
فاطمه خسروی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4565
 
نمونه دولتي
چمستان_ مبارکه
علیرضا فرامرزی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4314
 
نمونه دولتي
چمستان_ امام خمینی
حسین علیزاده
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4405
 
نمونه دولتي
چمستان_ امام خمینی
زهرا حسن زاده
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4782
 
نمونه دولتي
چمستان_ مبارکه